У зв’язку зі змінами в організаційній структурі університету та
відповідно до рішення Вченої ради університету від 03 вересня 2021 року
(протокол №1) оновлення відомостей на сайті не здійснюється!
Переглянути відомості про оновлені структурні підрозділи можна за посиланням:

fmif.npu.edu.ua

   

Нормативно-правова база атестації наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації

Законодавчо-нормативне регулювання науки в Україні складається як із законодавчих, так і підзаконних актів, а також включає внутрішні нормативні документи суб’єктів наукової діяльності.

Конституція України

прийнята на V сесії ВРУ 28.06.96 р. В ній визначено, що кожен має право на освіту (ст.53); громадянам гарантується свобода наукової і технічної творчості, захист інтелектуальної власності, їхніх авторських прав, моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв’язку з різними видами інтелектуальної діяльності; держава сприяє розвиткові науки, встановленню наукових зв’язків України зі світовим співтовариством (ст.54).

Закони України:

 1. Про вищу освіту
  Верховна Рада України; Закон від 01.07.2014 № 1556-VII (Документ 1556-18, чинний, поточна редакція — Редакція від 16.04.2017, підстава 1958-19)
  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/page

В Законі розкриваються засади підготовки наукових та науково-педагогічних працівників, зокрема, в аспірантурі, асистентурі-стажуванні та докторантурі; наукової та науково-технічна діяльність у вузі.

 1.       Про наукову і науково-технічну діяльність
  Верховна Рада України; Закон від 26.11.2015 № 848-VIII (Документ 848-19, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.01.2017, підстава 1774-19, 1801-19)
  http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/848-19

 Закон визначає правові, організаційні та фінансові засади функціонування і розвитку науково-технічної сфери, створює умови для наукової і науково-технічної діяльності, забезпечення потреб суспільства і держави у технологічному розвитку.

 1. Про наукову і науково-технічну експертизу
  Верховна Рада України; Закон від 10.02.1995 № 51/95-ВР (Документ 51/95-вр, чинний, поточна редакція — Редакція від 05.12.2012, підстава 5460-17)
  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/51/95-%D0%B2%D1%80
 2.       Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки
  Верховна Рада України; Закон від 11.07.2001 № 2623-III (Документ 2623-14, чинний, поточна редакція — Редакція від 16.01.2016, підстава 848-19)
  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2623-14
 3. Про наукові парки
  Верховна Рада України; Закон від 25.06.2009 № 1563-VI (Документ 1563-17, чинний, поточна редакція — Редакція від 05.12.2012, підстава 5460-17)
  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1563-17
 4. Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій
  Верховна Рада України; Закон від 14.09.2006 № 143-V (Документ 143-16, чинний, поточна редакція — Редакція від 05.12.2012, підстава 5460-17)
  http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/143-16
 5.       Про інноваційну діяльність 
 6.   Верховна Рада України; Закон від 04.07.200240-IV (Документ 40-15, чинний, поточна редакція — Редакція від 05.12.2012, підстава 5460
 7.   http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/40-15

8. Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні 

Верховна Рада України; Закон від 08.09.20113715-VI (Документ 3715-17, чинний, поточна редакція — Редакція від 05.12.2012, підстава 5460-17).

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3715-17

9. Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків 

Верховна Рада України; Закон від 16.07.1999991-XIV (Документ 991-14, чинний,

поточна редакція — Редакція від 05.12.2012, підстава 5460-17)

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/991-14

10. Про Загальнодержавну комплексну програму розвитку високих наукоємних технологій  

Верховна Рада України; Закон, Програма від 09.04.20041676-IV (документ 1676-15, чинний

поточна редакція — Прийняття від 09.04.2004).

 http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1676-15


11. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі
Верховна Рада України; Закон від 15.12.19933687-XII (Документ 3687-12, чинний, 
поточна редакція — Редакція від 05.12.2012, підстава 5460-17)
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3687-12
 
12. Про інвестиційну діяльність 
Верховна Рада України; Закон від 18.09.19911560-XII (Документ 1560-12, чинний,
поточна редакція — Редакція від 20.04.2017, підстава 1981-19)
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1560-12
 

Постанови Верховної ради України

 1.       Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених
  Верховна Рада України; Постанова, Положення від 16.03.2007 № 774-V (Документ 774-16, чинний, поточна редакція — Редакція від 18.09.2008, підстава 519-17)
  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/774-16
 2.       Про Премію Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок
  Верховна Рада України; Постанова, Положення, Опис від 16.03.2007 № 775-V (Документ 775-16, чинний, поточна редакція — Редакція від 14.06.2012, підстава 4898-17)
  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/775-16

Укази Президента України

 1.       Про затвердження Положення про Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації [...]
  Президент України; Указ, Положення від 08.04.2011 № 437/2011 (Документ 437/2011, чинний, поточна редакція — Редакція від 21.01.2014, підстава 22/2014)
  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/437/2011
 2.       Про Положення про щорічні гранти Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень
  Президент України; Указ, Положення від 17.06.2009 № 446/2009 (Документ 446/2009, чинний, поточна редакція — Прийняття від 17.06.2009)
  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/446/2009
 3.       Про гранти Президента України для обдарованої молоді
  Президент України; Указ, Положення від 02.08.2000 № 945/2000 (Документ 945/2000, поточна редакція — Редакція від 16.07.2013, підстава 377/2013)
  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/945/2000
 4.       Питання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки
  Президент України; Указ, Положення від 14.06.2000 № 800/2000 (Документ 800/2000, поточна редакція — Редакція від 08.06.2016, підстава 230/2016)
  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/800/2000

Постанови Кабінету Міністрів України

 1.       Про затвердження переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2015 року (із змінами)

Кабінет Міністрів України; Постанова, Перелік від 07.09.2011 № 942 (Документ 942-2011-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 06.09.2016, підстава 556-2016-п).

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/942-2011-%D0%BF

2.Деякі питання визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного рівня на 2012-2016 роки

Кабінет Міністрів України; Постанова від 12.03.2012294 (Документ 294-2012-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 16.10.2015, підстава 781-2015-п)

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/294-2012-%D0%BF

 1.   3. Про затвердження Порядку виплати надбавки за стаж наукової роботи
  Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок від 14.04.2004 № 494 (Документ 494-2004-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 14.04.2004)
  http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/494-2004-%D0%BF
 2.   4. Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів
  Кабінет Міністрів України; Постанова, Положення від 01.03.1999 № 309 (Документ 309-99-п, поточна редакція — Редакція від 21.08.2013, підстава 538-2013-п)
  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/309-99-%D0%BF
 3. Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового [...]
  Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок, Перелік від 24.07.2013 № 567 (Документ 567-2013-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 24.07.2013. 
  Втрата чинності відбудеться 01.01.2019, підстава 261-2016-п)

        http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/567-2013-%D0%BF

 

     4. Деякі питання реалізації статті 54 Закону України “Про вищу освіту” (про затвердження Порядку затвердження рішень про присвоєння вчених звань) Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок, Зразок [...] від 19.08.2015 № 656 (Документ 656-2015-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 26.03.2016, підстава 173-2016-п (Редакція відбудеться 31.12.2019, підстава 567-2016-п )

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/656-2015-%D0%BF#n17

 1.       Про затвердження Державної цільової науково-технічної програми "Нанотехнології та наноматеріали" на [...]
  Кабінет Міністрів України; Постанова, Програма, Паспорт [...] від 28.10.2009 № 1231 (Документ 1231-2009-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 21.08.2013, підстава 538-2013-п)
  http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1231-2009-%D0%BF
 2. Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами [...]
  Кабінет Міністрів України; Постанова, Перелік від 27.08.2010 № 796 (Документ 796-2010-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 05.06.2015, підстава 305-2015-п)
  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/796-2010-%D0%BF
 3. Про затвердження Положення про атестацію наукових працівників
  Кабінет Міністрів України; Постанова, Положення від 13.08.1999 № 1475 (Документ 1475-99-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 21.08.2014, підстава 330-2014-п)
  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1475-99-%D0%BF?test=XNLMf5x.qwJg.RYwZiDPXfpCHI45ks80msh8Ie6
 4. Про затвердження Положення про порядок призначення академічних стипендій Президента України студентам [...]
  Кабінет Міністрів України; Постанова, Положення від 28.10.1994 № 744 (Документ 744-94-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 21.08.2013, підстава 538-2013-п)
  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/744-94-%D0%BF
 5. Питання навчання студентів та аспірантів, стажування наукових і науково-педагогічних працівників у [...]
  Кабінет Міністрів України; Постанова, Положення від 13.04.2011 № 411 (Документ 411-2011-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 18.04.2017, підстава 227-2017-п)
  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/411-2011-%D0%BF
 6. Деякі питання реалізації Закону України "Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу [...]
  Кабінет Міністрів України; Постанова, Положення від 01.08.2007 № 995 (Документ 995-2007-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 16.10.2015, підстава 781-2015-п)
  http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995-2007-%D0%BF
 7. Про затвердження мінімальних ставок винагороди авторам технологій і особам, які здійснюють їх [...]
  Кабінет Міністрів України; Постанова, Ставки від 04.06.2008 № 520 (Документ 520-2008-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 04.04.2013, підстава 205-2013-п)
  http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/520-2008-%D0%BF
 8. Про затвердження Положення про державну атестацію науково-дослідних (науково-технічних) установ
  Кабінет Міністрів України; Постанова, Положення від 07.04.1998 № 469 (Документ 469-98-п, поточна редакція — Редакція від 09.10.2015, підстава 741-2015-п)
  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/469-98-%D0%BF
 9. Про затвердження Положення про порядок визначення наукових об’єктів, що становлять національне надбання, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України
  Кабінет Міністрів України; Постанова, Положення, Перелік від 19.10.2016723 (поточна редакція — Прийняття від 19.10.2016 )
  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/174-97-%D0%BF
 10. Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України, № 227 — редакция от 05.04.2017

http://www.kmu.gov.ua/control/ru/cardnpd?docid=249891634

Нормативно-правові документи МОН України та НАН України

1.      Щодо Положення про організацію наукової, науково-технічної діяльності у вищих навчальних закладах III та IV рівнів акредитації 
МОН України; Наказ, Положення від 01.06.2006 № 422 (Документ z1197-06, чинний, поточна редакція — Прийняття від 01.06.2006).
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z1197-06
2.      Щодо затвердження Положення про проведення конкурсного відбору Міністерством освіти і науки України наукових проектів, які виконуються підвідомчими вищими навчальними закладами III-IV рівнів акредитації     та науковими установами Міністерства за рахунок коштів загального фонду державного бюджету МОН України; Наказ, Положення від 01.06.2006 № 423 (Документ z1196-06, чинний, поточна редакція — Прийняття від 01.06.2006).http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z1196-06
3.      Етичний кодекс ученого України
(ЗАТВЕРДЖЕНО Загальними зборами Національної академії наук України 15 квітня 2009 р.).
https://www.znu.edu.ua/pidrozdily/ndch/etychnyj-kodex-uchenogo-Ukrajiny.pdf
4.      Про затвердження порядку присвоєння вчених звань науковим і науко-педагогічним працівникам, Наказ №13 від 14.01.2016
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0183-16
5.      Про внесення змін до Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам (Наказ МОНУ № 174 від 06.02.2017 року)

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0245-17

 1. 6.Деякі питання присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань

МОНмолодьспорт України; Наказ, Положення, Перелік від 14.09.2011 № 1059 (Документ z1169-11, чинний, поточна редакція — Прийняття від 14.09.2011)
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1169-11

 1. Деякі питання експертних рад з питань проведення експертизи дисертаційних робіт Міністерства освіти і [...]
  МОНмолодьспорт України; Наказ, Положення, Перелік від 14.09.2011 № 1058 (Документ z1167-11, чинний, поточна редакція — Редакція від 13.07.2012, підстава z1053-12)
  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1167-11
 2. Про затвердження Переліку наукових спеціальностей
  МОНмолодьспорт України; Наказ, Перелік від 14.09.2011 № 1057 (Документ z1133-11, чинний, поточна редакція — Редакція від 15.05.2015, підстава z0409-15)
  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1133-11
 3. Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ №535 від 07 червня 2011 року
  http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/19199/
 4. Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок
  № 590 від 12.04.2017

https://kis.mon.gov.ua/node/133

 1. Про затвердження Положення про студентські професійні творчі конкурси, турніри (Наказ МОН України № 1150 від 27.09.2016 року)

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1358-16

 1. Про затвердження Положення про Конкурсну комісію по відбору на навчання студентів та стажування [...]
  МОНмолодьспорт України; Наказ, Положення від 10.05.2011 № 426 (Документ z0619-11, чинний, поточна редакція — Прийняття від 10.05.2011)
  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0619-11
 2. Про затвердження паспортів секцій за фаховими напрямами Наукової ради МОН України

Наказ МОН України від 01.09.2016 №1060. http://old.mon.gov.ua/files/normative/2016-09-08/6161/nmo-1060-2.pdf

 1. Про затвердження персонального складу Науково-технічної ради Міністерства освіти і науки України з питань формування та виконання державного замовлення на науково-технічну продукцію та Секцій Ради за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки» Наказ Міністерства № 93 від 04.02.2015

http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/NMO-93-1.pdf

 1. Про затвердження Порядку державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструктор [...]
  МОН України; Наказ, Порядок, Форма типового документа [...] від 27.10.2008 № 977 (Редакція від 20.01.2017, підстава z1521-16)
  Про затвердження Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства освіти і науки України
  МОН України; Наказ, Положення, Опис [...] від 30.07.2013 № 1047
  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1427-13
 2. Щодо затвердження Положення про проведення конкурсного відбору Міністерством освіти і науки України [...]
  МОН України; Наказ, Положення від 01.06.2006 № 423
  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1196-06
 3. Про затвердження Порядку надання відомостей про основні результати наукової, науково-технічної, [...]
  МОНмолодьспорт України; Наказ, Порядок, Форма [...] від 11.01.2012 № 10 (Документ z0146-12, чинний, поточна редакція — Редакція від 14.04.2017, підстава z0359-17)
  http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0146-12
 4. Про опублікування результатів дисертацій у періодичних виданнях МОН України Лист №1/9-586 від 04.12.2015
  http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/4688-
 5. Про атестаційні справи здобувачів вчених звань МОН України Лист № 1/9-621 від 24.12. 2015
 6. Про підсумки наукової та науково-технічної діяльності за 2016 рік

https://kis.mon.gov.ua/info/nakaz_26_10-01-2017.pdf

 

Про внесення змін до Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам (Наказ МОНУ № 174 від 06.02.2017 року)

Про затвердження Вимог до оформлення дисертації (Наказ МОН № 40 від 12.01.2017 року) 

Про затвердження Положення про студентські професійні творчі конкурси, турніри (Наказ МОН України № 1150 від 27.09.2016 року)

Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам (Наказ МОН № 13 від 14.01.16 року)

Наказ Міністерства № 1112 від 17.10.2012 "Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук" Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 листопада 2012 року за № 1851/22163

Наказ Міністерства № 1059 від 14.09. 2011 "Деякі питання присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань"

Про опублікування результатів дисертацій у періодичних виданнях (Лист МОН № 1/9-586 від 04.12.15 року)

Нормативно-правові акти, що регулюють організацію і проведення наукової і науково-технічної діяльності в Україні

Нормативно-правова база атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації

 

 

 

 

   

Розклад  

   

Авторизація  

   

Вакансії в закладах освіти