Деканов Станіслав Якович, випускник 1997 року
 
Доцент кафедри математичного аналізу та диференціальних рівнянь
 
 
 
Народився 25 січня 1975 року в м. Київ.
 
Освіта:
1997 року – Український державний педагогічний університет імені  М.П. Драгоманова
 2004 р. – кандидат фізико-математичних наук.
Грамота: за досягнення вагомих успіхів у науково-дослідній роботі, формуванні, розвитку та реалізації творчих здібностей, від ректора, 2007 р.
1997 – рр. – аспірант; асистент; ст. викладач кафедри математичного аналізу НПУ імені М.П. Драгоманова.
 
Читає лекційні курси "Математичний аналіз" та "Комплексний аналіз" для студентів фізико-математичного факультету, керує написанням курсових, магістерських і кваліфікаційних робіт.
Наукові дослідження Деканова присвячені Тауберовій теоремі, пов’язані із статичною збіжністю. Автор вузівських підручників з математичного аналізу.
 
Основні друковані праці:
 
1.     . Про (с*) - властивість методу  підсумовування подвійних послідовностей // Матеріали VII Міжнар. наук. конф. імені акад. М. П. Кравчука. – К. – 1998. – С. 137. (Г. О.Михалін).
 
2.     Тауберові теореми із залишком для методів підсумовування Вороного з раціональною твірною функцією // Фрактальний аналіз і суміжні питання: Зб. наук. праць. – К.: ІМ НАНУ – НПУ ім. Драгоманова, 1998. – 2. – С. 178 – 189.(Білоцький М. М., Михалін Г. О. ).
 
3.     , Tauberian theorems with a remainder for Voronoi summation methods with a rational generating function // Voronoi conference on Analitic number theory and space tillings: Abstracts. – K.: Inst. Math. Nat. Acad. Sci. Ukraine. – 1998. – P. 40 – 41.(Mikhalin G. A.).
 
 
4.     Узагальнення однієї теореми Рогозинських // Укр. матем. журн. – 2000. – Т. 52. – № 2. – С. 220 – 227.( Михалін Г. О.).
 
 
5.     Про співвідношення між де­якими тауберовими умовами // Матеріали VIII Міжнар. наук. конф. імені акад. М. П. Кравчука. – К. – 2000. – С. 227.(Алданов В. М., Михалін Г. О).
 
6.     Статистична збіжність і -властивість методів підсумовування Вороного з раціональною твірною функцією // Наук. зап. НПУ ім. Драгоманова. Фіз.-мат науки. – К.: Вид-во НПУ, 2001. – 2. – С. 238 – 245.
7.     Статистична збіжність і D-властивість методів Вороного з раціональною твірною функцією // Матеріали IX Міжнар. наук. конф. імені акад. М. П. Кравчука. – К. – 2002. – С. 261.
 
8.      Про деякі мерсерові теореми М. О. Давидова // Тези міжнар. конф. “Асимпт. методи в теорії диф. рівнянь”. – К.: Вид-во НПУ ім. Драгоманова, 2002. – С. 12.( Михалін Г. О.).
 
9.     Статистична D-властивість методів підсумовування Вороного класу  // Укр. мат. журн. – 2003. – Т. 55. – № 3. – С. 360 – 372.
10.           Статистична збіжність і тауберові теореми із залишком для методів підсумовування типу методів Гельдера і Чезаро // Вісник. Матема­тика. Механіка: К.: Вид-во Київ. ун-ту, 2003. – №№ 9 – 10. – С. 91 – 97.
 
11.           Статистична збіжність і тауберові теореми для методів підсумовування типу методів Гельдера і Чезаро // Там же. – С. 383.(Усенко Є. Г., Михалін Г. О.)
 
 
12.            Узагальнення двох мерсерових теорем М. О. Давидова // Наукові записки НПУ ім. М. П. Драгоманова. Фіз.-мат. науки. – К: Вид-во НПУ, 2003. – 4. – С. 148 – 160.( Михалін Г. О.)
 
13.           Statistical D-property of Voronoi Summation Methods of the Class  // Voronoi Conference on Analytic Number Theory and Spatial Tessellations: Abstracts. – Kyiv: Institute of Mathematics of the National Academy of Science of Ukraine, 2003. – P. 21.
14.           Статистична D-властивість методів Вороного // Вплив наукового доробку Вороного на сучасну науку. Кн. 3. Праці Третьої міжнародної наукової конференції з аналітичної теорії чисел і просторових мозаїк. – К.: ІМ НАНУ, 2005. – С. 67 – 70.
 
15.           Нові підходи до навчання диференціального та інтегрального числення функцій кількох змінних майбутніх учителів математики / Эвристическое обучение математике. Тезисы докладов меж­дународной научно-методической конференции. – Донецк: Изд-во ДонНу, 2005. – С. 232 – 233.(Михалін Г. О.).
 
 
16.           Границя функції при певній умові // Мате­ріали ХI Міжнар. наук. конф. імені акад. М. П. Кравчука. – К. – 2006. – С. 814.( Дюженкова Л. І.).
 
 
17.            Формування вміння розв’язувати задачі у процесі вивчення математичного аналізу // Там же. – С. 821.(Дюженкова Л. І., Михалін Г. О.).
 
 
18.           Усні вправи у навчанні математичного аналізу майбутніх учителів математики // Сучасні проблеми науки та освіти. Матеріали 8-ї Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції 28 квітня – 9 травня 2007 р., м. Алушта / Харків: Українська асоціація «Жінки в науці та освіті», Харківський ун-т імені В. Н. Каразіна, 2007. – С. 255 – 256. (Дюженкова Л. І).
 
 
19.           Одне узагальнення поняття границі та деякі його застосування // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наукових праць / Редрада. – К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2007. – № 5 (12). – С. 3 – 9. (Жалдак М. І., Михалін Г. О.).
 
 
20.            Математичний аналіз. Функції багатьох змінних: Навч. посібник. – К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2007. – 430 с. (Жалдак М. І., Михалін Г. О.).
 
 
21.            Індуктивний підхід до застосування методу допоміжних функцій при доведенні тверджень математич­ного аналізу // Тези Міжнародної науково-практичної конференції “Математична освіта в Україні: минуле, сьогодення, майбутнє” (16-18 жовтня 2007 р.). – К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2007. – С. 169 – 170. (Дюженкова Л. І., Михалін Г. О.).
 
22.           О происхождении вспомогательных функций в доказательствах некоторых утверждений математического анализа / Материалы 2-й Международной научно-практической конференции «Новые технологии в обучении математике и информатике в вузе и школе». 19-20 ноября 2007. – Орехово-Зуево. – С. 58. ( Дюженкова Л. И. ).
 {jcomments off}
   

Авторизація  

   

Вакансії в закладах освіти