Кафедра загальної та прикладної фізики

 

Шут Микола Іванович,

Академік Національної академії педагогічних наук України, доктор фізико-математичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри загальної та прикладної фізики Фізико-математичного факультету НПУ імені М. П. Драгоманова.

Микола Іванович Шут народився 3 січня 1942 року в сім'ї вчителів Марії Володимирівни та Івана Степановича у селищі Димер, Вишгородського району, Київської області.

У 1964 році закінчив із відзнакою Київський державний педагогічний інститут ім. О. М. Горького. Після закінчення аспірантури при кафедрі фізики КДПУ імені О.М. Горького в 1969 році і по сьогоднішній час працює на кафедрі загальної та прикладної фізики, цього ж факультету, нині Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

У1972 році захистив кандидатську дисертацію «Исследование теплофизических особенностей полимеров» за спеціальністю 01.04.14 "теплофізика та молекулярна фізика".

26 квітня 1990 року М. І. Шут захистив дисертацію "Тепловые процессы и релаксационные явлення в полимерах и композициях на их основе" на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.19 - "Фізика полімерів". Захист відбувся в Москві на спеціалізованій вченій Раді Інституту хімічної фізики АН СРСР імені Лауреата нобелівської премії М. М. Семенова. Професор із 1991 року.

До числа важливих наукових результатів, які знайшли широке визнання вчених не лише в Україні, але і за її межами відносяться:

-встановлення взаємозв'язку між тепловими процесами та релаксаційним явищами в полімерах, між процесами структурної і механічної релаксації;

-обгрунтування положення про визначальну роль структурних змін полімерної матриці у зміні теплофізичних властивостей полімерів в області малих вмістів наповнювачів.

Із 30 березня 1994 року М. І. Шут - член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, а з 18 листопада 2010 року академік Національної академії педагогічних наук України, почесний професор Кам’янець – Подільського університету імені Івана Огієнка та Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка, у яких він завжди є бажаним і шанованим гостем.

За вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців для національної освіти, відзначений державною нагородою: указом Президента України від 20 квітня 2005 року йому присвоєно почесне звання "Заслужений діяч науки і техніки України".

Професор Микола Іванович Шут бере активну участь у громадському житті університету, у підготовці вчительських і наукових кадрів: він є головою спеціалізованої Вченої Ради Д 26.053.06 НПУ імені М. П. Драогоманова, членом спеціалізованої Вченої Ради КНУДТ, заступником головного редактора "Наукового часопису" НПУ імені М. П. Драгоманова (серій «Фізико-математичні науки» та «Фізика і математика»), членом президії МАН України, членом редколегії журналів "Фізика та астрономія в сучасній школі", "Композиційні полімерні матеріали" (ІХВС НАН України), Всеукраїнської газети для вчителів "Фізика", членом методичної комісії з фізики Науково-методичної Ради МОН України, член бюро Українського фізичного товариства.

Микола Іванович Шут – відомий фізик, фахівець у галузі фундаментальних і прикладних проблем молекулярної фізики та теплофізики високомолекулярних сполук і наносистем на їх основі, досліджує загальні закономірності молекулярної рухливості теплових процесів в нанокомпозитах на основі полімерів, відкрив взаємозв’язок структурної і механічної релаксації в полімерах.

Професор М.І.Шут ерудований фізик, кваліфікований викладач. Він на високому науковому, методичному і професійному рівнях забезпечує проведення всіх видів академічних занять з курсу загальної фізики, окремих спецкурсів для магістрів із актуальних проблем фізики, проводить плідну наукову, науково-методичну і консультативну роботу, керує науковою роботою аспірантів і докторантів, виступає з науковими доповідями на міжнародних та всеукраїнських конференціях,симпозіумах.

М.І.Шут створив наукову школу з проблем теплових та релаксаційних явищ у високо-молекулярних сполуках. Для наукових досліджень вченого характерна практична спрямованість - наукові здобутки М.І.Шута знайшли широке застосування у виробництві, що підтверджується як авторськими свідоцтвами, так і актами науково-технічного впровадження.

Підготував 14 кандидатів фізико-математичних наук та 6 докторів педагогічних наук: Благодаренко Л.Ю. (НПУ імені М.П. Драгоманова), Заболотний В.Ф. (ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця), Сусь Б.А. (ВІТІ імені Героїв Крут, м. Київ), Чернявський В.В. (ХДМА, м. Херсон), Касперський А.В. (НПУ імені М.П. Драгоманова), Школа О.В. (БДПУ, м. Бердянськ)

У науковому доробку вченого біля 500 наукових, навчальних, навчально-методичних праць, навчальні програми з фізики, підручники і посібники, зокрема: підручники «Фізика-7» (2010р.) та «Фізика-9» (2009р.) рекомендовані МОН України для загальноосвітніх навчальних закладів, навчальних посібників «Механіка. Молекулярна фізика та основи термодинаміки» (2013р.), «Вибрані питання історії фізики» (2012), монографія «Теплоперенос і релаксаційні процеси в полімерах та композиціях на їх основі» (1999); «Загальна фізика: збірник задач» (1993); «Загальна фізика: лабораторний практикум» (1992); «Демонстраційний експеримент з фізики» (2003); «Мова фізики» (2000); «Електрика та магнетизм» (2002); «Проблеми дидактики фізики у вищій школі» (2003) та інші. Це також публікації у співавторстві з колегами-науковцями з досліджень в галузі фізики полімерів, авторські свідоцтва на винаходи і акти їх науково-технічного впровадження, державні стандарти, праці з історії розвитку фізики в Україні, проблем дидактики фізики, що забезпечують фундаментальну і фахову підготовку вчителів фізики і є вагомим науково-практичним внеском у розвиток освіти України. Свідченням цього є отримання гранта 1998–1999 рр. Міжнародного фонду “Відродження”. В доробку М. І. Шута 15 авторських свідоцтв на винаходи та 15 галузевих стандартів у галузі освіти.

За значні досягнення в галузі освіти та особистий внесок у розвиток науки має нагороди та відзнаки: медаль «20 РОКІВ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ» Міжнародного академічного рейтингу популярності «ЗОЛОТА ФОРТУНА» (2011), медаль А.С.Макаренка (1990), медаль НАПН України «Ушинського К.Д.», Срібна медаль «Михайло Петрович Драгоманов 1841-1895 рр.», почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» (2005), почесну грамоту Верховної Ради України (2010 р.), знак “Відмінник народної освіти” (1986), медаль “Ветеран праці” (1988), “Почесну грамоту” МОН України (2004), почесну грамоту АПН України (2002 р., 2005 р.), почесну грамоту МОН України (1994 р, 2005 р.), подяку президії Національної академії наук України (2009 р.), нагрудний знак Міністерства освіти і науки України «Петро Могила» (2007), медаль Ю.В.Кондратюка Федерації космонавтики України (2001), медаль Ю.А.Гагаріна (2003), медаль К.Д. Ціолковського Федерації космонавтики Росії (2004).

   

Розклад  

Електронний розклад (осінь 2021)    
   

Авторизація  

   

Вакансії в закладах освіти