У зв’язку зі змінами в організаційній структурі університету та
відповідно до рішення Вченої ради університету від 03 вересня 2021 року
(протокол №1) оновлення відомостей на сайті не здійснюється!
Переглянути відомості про оновлені структурні підрозділи можна за посиланням:

fmif.npu.edu.ua

   

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ!

27 травня 2020 року на засіданні кафедри загальної та прикладної фізики відбудеться рекомендація бакалаврських робіт до захисту в екзаменаційній комісії. Процедура попереднього розгляду бакалаврських робіт відбуватиметься  в онлайн-режимі через корпоративну пошту  на сайті npu.edu.ua (адреси та паролі для користування цією поштою ви маєте).

Для попереднього розгляду робіт кожний студент повинен до 26 травня 2020 року подати своєму науковому керівнику текст роботи та текст доповіді по змісту роботи, з яким ви виступатимете на засіданні кафедри (орієнтовний план доповіді додається).

Обсяг доповіді – до 3-х сторінок формату А4. Час виступу – до 10 хвилин.  За планом доповіді до захисту потрібно підготувати презентацію.

 

 

ПЛАН ДОПОВІДІ

 1. Назва бакалаврської роботи.
 2. Актуальність обраної для дослідження наукової проблеми (чому ви обрали саме цей науковий напрям, яке місце займає обрана проблема у загальній структурі наукового знання, чи достатньо вона на сьогодні досліджена і які питання ще не розв’язані).
 3. 3. Мета і завдання роботи (сформулювати мету роботи і ті завдання, які були виконані для досягнення цілей наукового дослідження).
 4. Наукова новизна і практичне значення роботи (який внесок ви зробили у розв’язання обраної наукової проблеми і як можна застосувати одержані вами результати для виконання конкретних практичних завдань).
 5. Зміст розділу 1літературного огляду (показати, як саме на підставі аналізу наукових праць визначено стан розробленості обраної наукової проблеми, які існують підходи науковців до її розв’язання, які можливості подальшого наукового пошуку ви визначили в процесі огляду літературних джерел).
 6. Зміст розділу 2 – авторського (показати, що конкретно ви запропонували, удосконалили або розробили у напрямку розв’язання наукової проблеми).
 7. Висновки (формулюються на основі узагальнення здобутих у роботі наукових результатів).

Зразок висновків.

 ВИСНОВКИ

 1. На основі аналізу наукових джерел з проблеми дослідження встановлено, що проблема …… на сьогодні не розв’язана в достатній мірі. Доведено, що ця проблема є актуальною, оскільки …….Встановлено, що для її розв’язання необхідно…….
 2. Запропоновано….. Обґрунтовано …..Показано……Визначено.………
 3. Розроблено………Одержано………
 4. Удосконалено підходи до …. Дістали подальшого розвитку методи…….

 

Завідувач кафедри загальної та прикладної фізики

   

Розклад  

   

Авторизація  

   

Вакансії в закладах освіти