Кафедра математичного аналізу

Деканов фото
Деканов Станіслав Якович

25 січня 1975 року народження, Україна, м. Київ.

Доцент кафедри математичного аналізу та диференціальних рівнянь, фізико-математичні науки.
Основні дисципліни, які викладає: математичний аналіз, комплексний аналіз.
Вища освіта: закінчив у 1997 році Український державний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова за спеціальністю “Математика”, присвоєно кваліфікацію вчителя математики, інформатики та обчислювальної техніки. 
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук, дисертацію захистив у 2004 (затверджено ВАК у 2005), назва дисертації: “Тауберові та мерсерові теореми для деяких методів підсумовування функцій кількох змінних”, спеціальність 01.01.01 – математичний аналіз.
Робота в НПУ імені М.П. Драгоманова:
2000-2004 – асистент кафедри математичного аналізу;
2004-2008 – старший викладач кафедри математичного аналізу та диференціальних рівнянь;
з 2008 р. – доцент кафедри математичного аналізу та диференціальних рівнянь.
Наукові дослідження Деканова С. Я. стосуються тауберових і мерсерових теорем, статистичної збіжності у теорії підсумовування розбіжних рядів, а також проблем використання інформаційних технологій у процесі навчання математичного аналізу.
Науковий доробок Деканова С. Я. складається з 19 наукових праць, з них: 13 статей, 1 дисертація, 5 посібників
Основні друковані праці:
1. Деканов С. Я., Михалін Г. О. Про (с*)-властивість методу підсумову­вання подвійних послідовностей // Матеріали VIIМіжнар. наук. конф. імені акад. М. П. Кравчука. – К. – 1998. – С. 137.
2. Білоцький М. М., Деканов С. Я., Михалін Г. О. Тауберові теореми із залиш­ком для методів підсумовування Вороного з раціональною твірною функ­цією // Фрактальний аналіз і суміжні питання: Зб. наук. праць. – К.: ІМ НАНУ – НПУ ім. Драгоманова, 1998. – 2. – С. 178 – 189.
3. Mikhalin G. A., Dekanov S. Y. Tauberian theorems with a remainder for Voronoi summation methods with a rational generating function // Voronoi conference on Analitic number theory and space tillings: Abstracts. – K.: Inst. Math. Nat. Acad. Sci. Ukraine. – 1998. – P. 40 – 41.
4. Деканов С. Я., Михалін Г. О. Узагальнення однієї теореми Рогозинських // Укр. матем. журн. – 2000. – Т. 52. – № 2. – С. 220 – 227.
5. Алданов В. М., Деканов С. Я., Михалін Г. О. Про співвідношення між де­якими тауберовими умовами // Матеріали VIIIМіжнар. наук. конф. імені акад. М. П. Кравчука. – К. – 2000. – С. 227
6. Деканов С. Я. Статистична збіжність і -властивість методів підсу­мовування Вороного з раціональною твірною функцією // Наук. зап. НПУ ім. Драгоманова. Фіз.-мат науки. – К.: Вид-во НПУ, 2001. – 2. – С. 238 – 245.
7. Деканов С. Я. Статистична збіжність і D-властивість методів Вороного з ра­ціональною твірною функцією // Матеріали IX Міжнар. наук. конф. імені акад. М. П. Кравчука. – К. – 2002. – С. 261.
8. Усенко Є. Г., Михалін Г. О., Деканов С. Я. Статистична збіжність і тауберові теореми для методів підсумовування типу методів Гельдера і Чезаро // Там же. – С. 383.
9. Деканов С. Я., Михалін Г. О. Про деякі мерсерові теореми М. О. Давидова // Тези міжнар. конф. “Асимпт. методи в теорії диф. рівнянь”. – К.: Вид-во НПУ ім. Драгоманова, 2002. – С. 12.
10. Деканов С. Я. Статистична D-властивість методів підсумовування Вороного класу // Укр. мат. журн. – 2003. – Т. 55. – № 3. – С. 360 – 372.
11. Деканов С. Я. Статистична збіжність і тауберові теореми із залишком для методів підсумовування типу методів Гельдера і Чезаро // Вісник. Матема­тика. Механіка: К.: Вид-во Київ. ун-ту, 2003. – №№ 9 – 10. – С. 91 – 97.
12. Деканов С. Я., Михалін Г. О. Узагальнення двох мерсерових теорем М. О. Давидова // Наукові записки НПУ ім. М. П. Драгоманова. Фіз.-мат. науки. – К: Вид-во НПУ, 2003. – 4. – С. 148 – 160.
13. Dekanov Stanislav. Statistical D-property of Voronoi Summation Methods of the Class // Voronoi Conference on Analytic Number Theory and Spatial Tessel­lations: Abstracts. – Kyiv: Institute of Mathematics of the National Academy of Science of Ukraine, 2003. – P. 21.
14. Деканов С. Я. Тауберові і мерсерові теореми для деяких методів підсумову­вання функцій кількох змінних: Дис. … канд. фіз.-мат. наук: 01.01.01. – Дніпропетровськ, 2004. – 147 с.
15. Деканов Станіслав. Статистична D-властивість методів Вороного // Вплив наукового доробку Вороного на сучасну науку. Кн. 3. Праці Третьої міжна­родної наукової конференції з аналітичної теорії чисел і просторових мозаїк. – К.: ІМ НАНУ, 2005. – С. 67 – 70.
16. Михалін Г. О., Деканов С. Я. Нові підходи до навчання диференціального та інтегрального числення функцій кількох змінних майбутніх учителів математики / Эвристическое обучение математике. Тезисы докладов меж­дународной научно-методической конференции. – Донецк: Изд-во ДонНУ, 2005. – С. 232 – 233.
17. Деканов С. Я., Дюженкова Л. І. Границя функції при певній умові // Мате­ріали ХIМіжнар. наук. конф. імені акад. М. П. Кравчука. – К. – 2006. – С. 814.
18. Дюженкова Л. І., Деканов С. Я., Михалін Г. О. Формування вміння розв’язувати задачі у процесі вивчення математичного аналізу // Там же. – С. 821.
19. Дюженкова Л. І., Деканов С. Я. Усні вправи у навчанні математичного аналізу майбутніх учителів математики // Сучасні проблеми науки та осві­ти. Матеріали 8-ї Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції 28 квітня – 9 травня 2007 р., м. Алушта / Харків: Українська асоціація «Жінки в науці та освіті», Харківський ун-т імені В. Н. Каразіна, 2007. – С. 255 – 256.
20. Жалдак М. І., Михалін Г. О., Деканов С. Я. Одне узагальнення поняття границі функції та деякі його застосування // Науковий часопис НПУ імені М. П. Дра­гоманова. Серія № 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наукових праць / Редрада. – К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2007. – № 5 (12). – С. 3 – 9.
21. Жалдак М. І., Михалін Г. О., Деканов С. Я. Математичний аналіз. Функції багатьох змінних: Навч. посібник. – К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2007. – 430 с.
22. Дюженкова Л. І., Деканов С. Я., Михалін Г. О. Індуктивний підхід до засто­сування методу допоміжних функцій при доведенні тверджень математич­ного аналізу // Тези Міжнародної науково-практичної конференції “Мате­матична освіта в Україні: минуле, сьогодення, майбутнє” (16-18 жовтня 2007 р.). – К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2007. – С. 169 – 170.
23. Дюженкова Л. И., Деканов С. Я.О происхождении вспомогательных фун­кций в доказательствах некоторых утверждений математического анализа // Сборник «Новые технологии в обучении математике и информатике в вузе и школе»: Материалы 2-й Международной научно-практической конфе­ренции. Орехово-Зуево, 19–20 ноября 2007. – Орехово-Зуево, МГОПИ, 2007. – С. 149 – 150.
24. Деканов С. Я., Дюженкова Л. І., Михалін Г. О. Про еквівалентні дуги та криволінійні інтеграли вздовж них / Теорія та методика навчання мате­матики, фізики, інформатики: Збірник наукових праць. Випуск VII: В 3-х томах. – Кривий Ріг: Видавничий відділ НМетАУ, 2008. – Т. 1: Теорія та методика навчання математики. – С. 204 – 209.
25. Дюженкова Л. И., Михалин Г. А., Деканов С. Я. О своеобразии одного курса математического анализа функций многих переменных для будущих учи­телей математики / Тезисы докладов 3-й международной конференции «Функциональные пространства. Дифференциальные операторы. Об­щая топология. Проблемы математического образования», посв. 85-ле­тию Л. Д. Кудрявцева. – М.: МФТИ, 2008. – С. 431 – 433.
26. Деканов С. Я., Дюженкова Л. І., Михалін Г. О. Сім принципів навчання математичного аналізу майбутніх учителів математики / Особистісно орієн­товане навчання математики: сьогодення і перспективи. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Полтава, 8–9 квітня 2008 р. – Полтава: АСМІ, 2008. – С. 18 – 19.
27. Деканов С. Я. Ще одне доведення достатніх умов екстремуму функцій двох змінних // Матеріали ХII Міжнар. наук. конф. імені акад. М. П. Кравчука. Т. II. – К. – 2008. – С. 192.
28. Деканов С. Я. Вивчення інтеграла Рімана з використанням СКМ Maxima // Науковий часопис НПУ імені М. П. Дра­гоманова. Серія № 3. Фізика і математика у вищій і середній школі: Зб. наукових праць – К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. – № 5. – С. 70 – 99.
29. Михалін Г. О., Деканов С. Я. Вивчення основних елементарних функцій дійсної і комплексної змінної з використанням комп’ютерних засобів математики // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць / Редрада. – К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2010. – № 9 (16). – С. 49 – 72.
30. Деканов С. Я. Методика навчання теми «Невизначений інтеграл» майбутніх учителів математики з використанням СКМ Maxima // Дидактика матема­тики: проблеми і дослідження: Міжнародний збірник наукових робіт. – Вип. 34. – Донецьк: Вид-во ДонНУ, 2010. – С. 126 – 132.
31. Жалдак М. І., Михалін Г. О., Деканов С. Я. Навчання майбутніх учителів математики інтегрального числення функцій однієї змінної з використанням комп’ютерних засобів математики // Науковий часопис НПУ імені М. П. Дра­гоманова. Серія № 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наукових праць / Редрада. – К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – № 10 (17). – С. 3 – 25.
32. Математика: навч. посіб.-довідник: у 2-х ч. / Авт.-упор.: Г. О. Михалін, С. Я. Деканов, О. Б. Жильцов. – К.: 2011. – 488 с. [Схвалено до використання у загальноосвітніх навчальних закладах (Лист МОНУ № 1.4/18-Г-558 від 13.07.2010 р.)]
33. Математичний аналіз з елементами інформаційних технологій: Навчальний посібник / Жалдак М. І., Михалін Г. О., Деканов С. Я. – К.: Редакції газет природничо-математичного циклу, 2012. – 128 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»).
34. Деканов С. Я. Методика вивчення інтегрального числення функцій однієї змінної з використанням СКМ // Матеріали Міжнар. наук. конф. «Асимпто­тичні методи в теорії диференціальних рівнянь». – К.: НПУ імені М. П. Дра­гоманова, 2012. – С. 113 – 114.
35. Жалдак М. І., Михалін Г. О., Деканов С. Я. Математичний аналіз. Інтегра­льне числення функцій однієї змінної з елементами інформаційних техно­логій: Навчальний посібник. – К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. – 268 с.
36. Деканов С. Я. Приклади ефективного використання комплексного аналізу для розв’язування задач з дійсного аналізу // Збірник тез конференції «Ме­тодика викладання математики в середній школі», присвяченої 75-річчю Колесник Т. В. – К.: НПУ імені М. П. Дра­гоманова, 2013. – С. 18 – 20.
37. Деканов С. Я. Вивчення вступу до аналізу з використанням СКМ Mathemati­ca // Теорія і практика використання інформаційних технологій в навчально­му процесі: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 30 – 31 травня 2017 року м. Київ. Укладач: Твердохліб І. А. – Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – С. 75 – 77.
38. Яковець В. П., Безкрила С. І., Деканов С. Я., Залізко В. Д. Диференціальне та інтегральне числення функцій однієї змінної: Практикум для студентів 1 курсу. – Київ: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – 255 с.
 
 {jcomments off}
 Кондакова Світлана Віталіївна

 

13 листопада 1973 року народження

Україна смт. Дубов’язівка Конотопського району Сумської області.

Доцента кафедри математичного аналізу та диференціальних рівнянь, фізико-математичні науки.


1995 р. – Сумський державний педагогічний інститут імені А.С. Макаренка.

 2004 р. – кандидат фізико-математичних наук.

1995 –  аспірант, ст. викладач, в.о. доцента кафедри математичного аналізу НПУ імені М.П. Драгоманова.

читає лекційні курси “Математичний аналіз” та “Диференціальні рівняння” для студентів фізико-математичного факультету, керує написанням курсових і кваліфікаційних робіт.

Наукові дослідження Кондакової С.В. присвячені дослідженню сингулярно збурених систем лінійних диференціальних рівнянь.

Науковий та методичний доробок Кондакової С.В. –  наукових праць, з них:  монографії,  підручники,  навчальні посібники, навчально-методичні посібники.

Основні друковані праці:

1.     Асимптотичне інтегрування систем диференціальних рівнянь другого порядку // Доповіді НАН України. – 2000. – №9. – С. 44 – 49.(Шкіль М.І.).

2.     Asymptotic Integration of System of the Differential Equations of Third Order // Праці Інституту математики. – 2000. – т. 30, ч. 2. – С. 392 – 400.

3.     Про асимптотичні розвинення розв’язків систем лінійних диференціальних рівнянь у випадку збуреного характеристичного рівняння // Доповіді НАН України. – 2001. – №12. – С. 17 – 22.

4.     Systems of Linear Differential Equations of Rational Rank with Multiple Root of Characteristic Equation // Праці Інституту математики. – 2002. – т. 43, ч. 2. – С. 730 – 733.

5.     Побудова розв’язку системи лінійних диференціальних рівнянь раціонального рангу // Нелінійні коливання. – 2004.– т.7, №1. – С. 93-110.

6.     Асимптотичне інтегрування систем диференціальних рівнянь // Наукові записки НПУ імені М.П. Драгоманова. Фізико-математичні науки. – 1999. – №1. – С. 256 – 266.

7.     Про асимптотичні розв’язки системи лінійних диференціальних рівнянь, яка при похідній містить параметр з дробовим показником // Наукові записки НПУ імені М. П. Драгоманова. Фізико-математичні науки. – 2002. – Вип.2. – С. 262 – 272.

8.     Асимптотичне інтегрування систем диференціальних рівнянь другого порядку у випадку кратного кореня // Міжвузівська регіональна наукова конференція “Математика, її застосування та викладання”: Тези доповідей. – Кіровоград, 1999. – С. 34.(Шкіль М.І.).

9.     Про асимптотичні розв’язки систем диференціальних рівнянь з виродженою матрицею при похідних // Восьма міжнародна наукова конференція імені академіка М. Кравчука: Тези доповідей. – Київ, 2000. – С. 302.

10.           Про асимптотичні розв’язки системи лінійних диференціальних рівнянь, яка містить параметр з дробовим показником // Український математичний конгрес: Тези доповідей міжнародної конференції “Диференціальні рівняння і нелінійні коливання”, Чернівці, 2001. – С. 75.

11.           Побудова розв’язку систем лінійних диференціальних рівнянь раціонального рангу // Міжнародна наукова конференція “Асимптотичні методи в теорії диференціальних рівнянь”. – Київ, 2002. – С. 16.

12.           Системи лінійних диференціальних рівнянь цілого рангу з точками повороту // Четверта міжнародна міждисциплінарна науково-практична конференція “Сучасні проблеми науки і освіти”. – Ялта, 2003. – С. 29.

13.           Про асимптотичні розв’язки системи лінійних диференціальних рівнянь дробового рангу// Перша науково-практична конференція “Проблеми та перспективи розвитку транспортних систем: техніка, технологія, економіка і управління. –  Київ, 2003. – С. 219. 

14.           Асимптотичне розвинення розв’язків сингулярно збурених неоднорідних систем лінійних диференціальних рівнянь//Міжнародна математична конференціям ім. В. Я. Скоробагатька. - Дрогобич, 2004.–С. 105 

15.           Про асимптотичне розвинення сингулярно збурених систем лінійних диференціальних рівнянь // Шоста міжнародна міждисциплінарна науково-практична конференція “Сучасні проблеми науки і освіти”. – Алушта, 2005. – С. 27.( Орлов С. В. ).

16.           Періодичні розв’язки систем нелінійних сингулярно збурених інтегро-диференціальних рівнянь // XII всеукраїнська наукова конференція ”Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики”. – Львів, 2005. – С. 84-85.( Завізіон Г. О. ).

17.           Проблемы реализации и использования обучающей программы по курсу “Операционные системы” // П’ята міжнародна міждисциплінарна науково-практична конференція “Сучасні проблеми науки і освіти”. – Симеиз, 2006. – С. 262.( Орлов С. В. ).

18.           Про асимптотичну оцінку розв’язку системи лінійних диференціальних рівнянь //VIII Крымская международная математическая школа “Метод функций Ляпунова и его приложения”. – Алушта, 2006. – С.88

19.           Асимптотичне інтегрування неоднорідних сингулярно збурених систем лінійних диференціальних рівнянь// Науковий часопис НПУ імені М. М. Драгоманова. Серія 1. Фізико-математичні науки, К: НПУ ім. . П. Драгоманова. – 2007, №8. С. 106 – 116.

20.           Тестові завдання з розділу “Лінійна алгебра та векторне числення“для проведення тестового контролю з використанням компютерних технологій (підготовлено до друку)

21.           Методичні вказівки та завдання до контрольних робіт для студентів заочної форми навчання Київського економічного інституту менеджменту (у співавторстві з викладачами кафедри вищої математики) , 2006 р., 113 с. 
{jcomments off}

 

 Залізко Василь Дмитрович

 

14 листопада 1979 року народження

Україна с. Скурати Малинський району Житомирської області.

Старший викладач кафедри математичного аналізу та диференціальних рівнянь, фізико-математичні науки.2001 р. – Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.

 Подяки: Київського міського голови.

2001 –2004 рр. – аспірант; асистент кафедри математичного аналізу НПУ імені М.П. Драгоманова.

Веде практичні заняття, керує написанням курсових робіт.

Наукові дослідження Залізка В.Д. присвячені наближенню періодичних функцій.

Науковий та методичний доробок Залізка В.Д. – наукових праць, з них:  монографії,  підручники, навчальні посібники,  навчально-методичні посібники.

Основні друковані праці:

1.      Залізко В.Д. Коопукле наближення функцій, які мають більше однієї точки перегину. // Український математичний журнал.– 2004.– № 3.– С. 352 – 365. (Дзюбенко Г.А.).

2.     Поточкові оцінки коопуклого наближення диференційованих функцій. // Український математичний журнал.– 2005.– Т. 57, № 1.– С. 47 – 59.(Дзюбенко Г.А.)

3.     Контрприклад для коопуклого наближення періодичних функцій. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 1. Фізико-математичні науки .– 2006.–      № 6.– С. 91 – 96.

4.     Коопукле наближення періодичних функцій. // Український математичний журнал.– 2007. Т. 59.– № 1.– С. 29 – 42.

5.     Поточкові оцінки коопуклого наближення диференційованих функцій. // Міжнародна конференція пам’яті В. Я. Буняковського (1804 – 1889). Тези доповідей .– Київ. – 2004.– С. 68.

6.     Оцінка типу Нікольського для коопуклого наближення функцій, які мають більше однієї точки перегину. // Конференція “Функціональні методи в теорії наближень, теорії операторів, стохастичному аналізі та статистиці ІІ” присвячена пам’яті А. Я. Дороговцева (1935 – 2004). Тези доповідей.– Київ.– 2004.– С. 47.

7.     A countrexample in coconvex approximation // LYAPUNOV MEMORIAL CONFERENCE. International Conference on the occasion of the 150th birthday of Aleksandr Mikhailovich Lyapunov. Book of abstracts.– Kharkiv: Verkin Institute for Low Temperature Physics and Engineering of NASU.– 2007.– P. 177.

8.     Jackson inequality for coconvex approximation of periodic functions // Bogolyubov Readings 2007: Program and Abstracts.– Kiev: Institute of Mathematics of the National Academy of Sciences of Ukraine.–  2007.– P. 58.

 {jcomments off}

   

Авторизація  

   

Вакансії в закладах освіти