Білоцький Микола Миколайович

 

25 серпня 1947 року народження

Україна с. Лазерівка Коростишенського району, Житомирської області.

Доцент кафедри математичного аналізу та диференціальних рівнянь, фізико-математичні науки.


1972 р. – Київський державний педагогічний інститут ім. М.О. Горького

1990 р. – кандидат фізико-математичних наук, 1996 р. – доцент.

1972 р. – аспірант; асистент; ст. викладач; доцент кафедри математичного аналізу НПУ ім. М.П. Драгоманова.

читає лекційні курси “Математичний аналіз” та “Основи векторного і тензорного аналізу” для студентів фізико-математичного факультету, керує написанням курсових, магістерських і кваліфікаційних робіт.

Наукові дослідження Білоцького М.М. присвячені деяким теоремам тауберового типу для узагальнених методів Вороного-Нерлунда. Автор вузівських підручників.

Науковий та методичний доробок Білоцького М.М. –  наукових праць, з них:  монографії,  підручники,  навчальні посібники, навчально-методичні посібники.

Основні друковані праці:

1.     Матричные методы суммирования рядов, равномерно транслятивные справа и одно их свойство // Укр. мат. журн. ‑ 1978.‑30,№5.‑С.586‑593.

2.     Сходимость по отрезкам и теоремы тауберового типа. ‑В сб. “Приближённые методы математического анализа”.‑Киев:КГПИ,1978.‑С.3 -11.

3.     О теоремах тауберового типа для FА-суммируемых функций. ‑В сб.”Приближённые методы математического анализа”.‑Киев:КГПИ,1982.‑С.14 –34.

4.     Теоремы таберового типа для матричных методов суммирования рядов, равномерно транслятивных справа//Теория функций, функциональный анализ и их приложения.‑ Харьков :Харьк. ун-т.‑1982,‑38.‑С.12 - 15.

5.     Сходимость по отрезкам и теоремы о выпуклости//Укр.мат.журн.‑1989.‑41, №10.‑ С.1407 – 1411.

6.     Методическое пособие по математике для слушателей факультета будущего учите-ля.КГПИ,1986, 36 с.(разом з Науменко Г. Г.).

7.     Некоторые свойства FA-суммируемых последовательностей и теоремы тауберового типа. ‑В сб.” Дифференциально-функциональные уравнения”.‑Киев:КГПИ,1982.‑С.3- ‑10.

8.     Вокруг теоремы Фату//Теория функций, функциональный анализ и их приложения.— Харьков:Харьк.ун-т.‑1991.‑55.‑С.124 – 130.

9.     Про зв’язок між властивостями нескінченних груп і підгруп нескінченного індексу.‑ Тези доповідей на науковій конференції викладачів.КДПІ.1992.-С.314-315.

10.           Збіжність за відрізками і теореми тауберового типу для ітерацій матричних методів підсумовування рядів.‑Тези доповідей на науковій конференції викладачів. КДПІ. 1993. –С.271-272.

11.           (С)-властивість регулярних додатних методів підсумовування Вороного-Нерлунда з раціональними твірними функціями. Тези доповідей на науковій конференції викладачів. КДПІ.1992.С.34-35.

12.           Програма з еслементів вищої математики для політехнічного ліцею НТУУ  “КПІ”, яка використовується в цьому ліцеї з 1994 р.

13.           Деякі узагальнення теорем Вінера і Пітта.‑Тези доповідей на науковій конференції викладачів.КДПІ.1995.С.72.

14.           Про теореми включення для методів підсумовування Вороного-Нерлунда, що визначаються раціональними твірними функціями.‑ V міжнародна наукова конференція імені академіка М. Кравчука. Тези доповідей. Київ‑1996, С.33.

15.           (C)-property of Voronoi regular positive summation methods with rational generetings functions. ‑ Voronoi conference on analytic number theory and space tilings. Kyiv, September 7-14,1998.Abstracts.p.15 -16.

16.           Про зв’язок між властивостями нескінченних груп з властивостями підгруп нескінченного індексу.‑Сьома міжнародна наукова конференція ім. академіка М.Кравчука. Тези доповідей.Київ‑1998,С.44.

17.           An algorithmic approach to the notion of an elementary functions.‑International Congress of Mathematicians .Berlin, August 18-27,1998.Abstracts of Short Communications and Pocter Sessions.p.360 (разом з Khilchenko L., Yavneh Academy, USA).

18.           Алгоритмічний підхід до поняття елементарної функції.‑Математика в школі,№4 1998 С.6 – 9. (разом з Субботіним І. Я. та Хільченко Л. О.).

19.           Тауберові теореми із залишком для методів підсумовування Вороного з раціональною твірною функцією. ‑В зб. .”Фрактальний аналіз та суміжні питання”,Київ‑1998,№2,  С.178 – 189.(разом з Декановим С.Я. та МихалінимГ.О.).

20.           Математичний аналіз .(дидактичні матеріали для систематизації, узагальнення і повторення).(разом з Шкіль М.І.,Колесник Т.В. ,МіхалінимГ.О., Трофімчук С.Ю. ) ‑. Міністерство освіти України, НПУ ім. М.П.Драгоманова. Київ‑1999.150 с.

21.           Про організацію самостійної роботи при викладанні математики (з досвіду викладання математики в політехнічному ліцеї національного технічсного  університету України “Київський політехнічний інститут”).‑ Матеріали всеукраїнської конференції  ”Актуальні проблеми вивчення природничо-математичних дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах України”.  Київський ун-т імені Тараса Шевченка,12-14 травня 1999р.,Київ‑1999,С.33 – 34.

22.           Методичні особливості поглибленого вивчення математики в політехнічному ліцеї. (разом з Шмигевським М.В., завідувачем кафедри математики політехічного ліцею).‑ Матеріали всеукраїнської конференції  ”Актуальні проблеми вивчення природничо-математичних дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах України”. Київський ун-т  ім. Тараса Шевченка,12-14 травня 1999р.,Київ‑1999,С.34 – 35.

23.           Про викладання математики в школах США.‑Математика в школі,№3(11) 2000 С.37 –-39. (разом з Субботіним І.Я. та Хільченко Л.О.).

24.           Про групи, у яких всі підгрупи нескінченного індексу абелеві. ‑VIII міжнародна наукова конференція імені академіка М.Кравчука.Матеріали конференції.Київ‑2000,С.237.

25.           Про зміст викладання “Основ векторного і тензорного аналізу” для фізичних спеціальностей педагогічних вузів. V Всеукраїнська наукова конференція “Фундаментальна підготовка фахівців з фізики”. Тези доповідей.Київ2000,С.231.

26.           Програмне забезпечення викладання предмета “Комп’ютерне діловедення” у коледжі. ‑Педагог професійної школи.—Зб. наукових праць.—К.: Науковий світ,2001- ISBN 966-7820-93-9.-Випуск I.-354 с. - ISBN 966-7820-94-7. Стор. 302-308. (разом з Сергієнко О. М.)

27.           Дидактичні матеріали до державного екзамену з математики. — К. Вид. НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2001.---64с.(разом з колективом авторів).

28.           Микола Олексійович Давидов – видатний вчений і викладач. Рік 2000 – Всесвітній рік Математики: Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції.- Чернігів, 2000.Вид.Чернігівського державного пед. університету ім. Т.Г.Шевченка.—2001. ISBN 966-7743-12-8, стор. 26—29. (разом з Міхаліним Г. О.)

29.           Одна рівність для середніх Вороного-Нерлунда-Борвайна. IX міжнародна наукова конференція ім. академіка М.Кравчука. Матеріали конференції.Київ‑2002,С.225.

30.           Повторення і міжтемні звязки в процесі вивчення математики в середніх навчальних закладах. IX міжнародна наукова конференція ім. академіка М.Кравчука.Матеріали конференції.Київ‑2002,С.471.

31.           Міжтемні зв’язки в процесі навчання математики в середніх навчальних закладах. Міжнародна  конференція, присвячена 70-річчю з дня народження і 45-річчя науково-педагогічної діяльності академіка АПН і АНВШ України М.І.Шкіля. Тези доповідей. Київ-2002,С.65.

32.           Про умови скінченності для нескінченних груп. Наукові записки НПУ імені М. П. Драгоманова. Фізико-математичні науки. - Київ. НПУ імені М.П.Драгоманова. 2002.-3.С. 256-259.

33.           About the theorems of inclusion for Voronoї methods of summation. Voronoї Conference on Analytic Number Theory and Spatial Tessellation’s: Abstracts.-Kyiv: Institute Of Mathematics of the National Academy of Sciences of Ukraine,2003.-p.15.

34.           Математика. На допомогу вступникам до КДАВТ. — Київ.: КДАВТ, 2004 — 55 с. (разом з Самойленко М. В., Хасіневич С. Б.).

35.           Щодо програми з курсу математичного аналізу для педагогічних університетів. Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики: Збірник наукових праць. Вип.4; В 3-х томах. — Кривий Ріг: Видавничий відділ НметАУ, 2004.— Т.1:Теорія та методика навчання математики.— С.15 - 20.

36.           Щодо програми з курсу основ векторного і тензорного аналізу для фізичних спеціальностей педагогічних університетів.  X міжнародна наукова конференція ім. академіка М.Кравчука. Матеріали конференції. Київ‑2004, С 655.

37.           Про умови скінченності в теорії груп. X міжнародна наукова конференція ім. академіка М.Кравчука. Матеріали конференції. Київ‑2004, С 311.

38.           Про програму з комплексного аналізу. (разом з Л.І.Дюженковою ). X міжнародна наукова конференція ім. академіка М.Кравчука. Матеріали конференції. Київ‑2004, С.673.

39.           AN ALGORITHMIC APPROACH TO ELEMENTARY FUNCTIONS. ( разом з Subbotin, Igor Ya. (National University, USA, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.), Hill, Milla (Yavneh Hebrew. Academy, USA, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.). ICME-10. The 10th International Congress on Mathematics Education will be held in Copenhagen, Denmark, on July 4-11, 2004. ( http://www.icme-organizers.dk/tsg12/papers/subbotin-tsg12.pdf ).

40.           Міжтемні зв’язки як засіб реалізації внутрішньо предметних зв’язків у процесі викладання математики в середніх навчальних закладах. Всеукраїнська науково-практична конференція,  присвячена 170-й річниці НПУ імені М.П. Драгоманова, 125-й річниці з дня народження О.М. Астряба, 70-й річниці фізико-математичного факультету . НПУ імені М.П.Драгоманова. Київ‑2004, С.15-16.

41.           Application of fuzzy logic to learning assessmentю Разом з Dr. Igor Ya. Subbotin, Professor, Department of Mathematics, School of Arts and Sciences,National University, 9920 S. La Cienega Blvd, Inglewood, CA 90301 і Dr. Hassan Badkoobehi, Associate Professor,Department of Applied Engineering, School of Engineering and Technology,National University, 11355 N. Torrey Pines Road. Дидактика математики: проблеми і дослідження .— 2004.— Вип.22.— Донецьк., с.38-41. 

42.           К доказательству теоремы о замене переменных в двойном интеграле. Разом з Баришовець П. П. V Всеукраїнська науково-практична конференція: Гуманітарна освіта в технічних навчальних закладах: проблеми та перспективи. Національний авіаційний університет, гуманітарний інститут. Зб. тез.  Київ‑2004, С.95.

43.           Властивості функцій дійсної змінної, що визначаються групою рухів числової прямої. (Разом з Subbotin I., Hill M.). // DIDACTICS  of  MATHEMATICS: Problems and Investigations:International Collection of  Scientific Works.- Donetsk: TEAN, 2005.- No23.- p.60-70.

44.           Математика. На допомогу вступникам до КДАВТ. — Київ.: КДАВТ, 2005 — 55 с. (разом з Самойленко М.В., Хасіневич С.Б.).

45.           Міжтемні зв’язки як засіб реалізації внутрішньо предметних зв’язків (застосування похідної і розв’язування рівнянь). ‑Математика в школі, №2 2005 С.35 – 40.

46.           О замене переменных в двойном интеграле. Разом з Баришовець П.П.// Математична культура інженера.: Матеріали  міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 70-річчю з дня народження професора, доктора технічних наук Пака В.В., 31 травня – 3 червня 2005 р. – Донецьк, 2005. – С.21-22.

47.           Державний екзамен з математики і методики математики. Дидактичні матеріали.—Київ: Вид. НПУ імені М.П.Драгоманова, 2005.---88 с.(разом з колективом авторів).

48.           Міжтемні зв’язки як засіб реалізації внутрішньо предметних зв’язків (тригонометричні тотожності та розв’язування трикутників, перетворення тригонометричних виразів та метричні співвідношення в трикутнику). ‑Математика в школі, №7 2005 С.27 – 32

49.           Міжтемні зв’язки як засіб реалізації внутрішньо предметних зв’язків (група рухів числової прямої та властивості функцій однієї дійсної змінної). (разом з І. Я. Субботін, професор кафедри математики, Національний Університет, Лос-Анджелес, США, М. Хілл, координатор математичної програми, Явно Академія, Лос-Анджелес, США )-- Математика в школі, №9 2005, стор.38-45.

50.           Implementation of Fuzzy logic ideas to the learning assessment (разом з Dr. Igor Ya. Subbotin). “Еврістичне навчання математики” // Тези доповідей міжнародної науково-методичної конференції. (15-17 листопада 2005р..) - Донецьк: Вид-во ДонНУ. , 2005. - стор.296-297.

51.           Fuzzy logic and learning assessment (Нечітка логіка і оцінка результатів навчання). (Разом з Subbotin I., Badkoobehi H.). // DIDACTICS  of  MATHEMATICS: Problems and Investigations:International Collection of  Scientific Works.- Donetsk: DonNU, 2005.- No24.- p.116-121.

52.           Fuzzy logic and learning assessment (Нечітка логіка і оцінка результатів навчання). (Разом з Subbotin I., .). // DIDACTICS  of  MATHEMATICS: Problems and Investigations:International Collection of  Scientific Works.- Donetsk: DonNU, 2006.- No25.- p.221-227.

53.           Щодо означень поняття похідної за напрямом. XI міжнародна наукова конференція ім. академіка М.Кравчука. Матеріали конференції. Київ‑2006, С. 780.

54.           Про кількість нескінченних підгруп нескінченного індексу в нескінченній групі. - Тези наукової конференції пам‘яті доктора фіз.-мат. наук, проф.. С. С. Левіщенка. - НПУ ім.. М.П. Драгоманова, 7жовтня 2006 р., Київ - 29006, с.22-23.

55.           О реализации внутри предметных связей вузовского курса высшей математики при изложении темы “Замена переменной в двойном интеграле” (Разом з Баришовець П.П., доцентом кафедри вищої математики НАУ). / DIDACTICS  of  MATHEMATICS: Problems and Investigations:International Collection of  Scientific Works.- Donetsk: DonNU, 2006. - No26.- p.113 - 120.

56.           Mathematics teachers’ development in California (USA) and Ukraine.  Brief comparative analysis. (Разом з Dr. Igor Ya. Subbotin, Professor, Lead Mathematics Faculty, Department of Mathematics and Natural Sciences, College of Letters and Sciences, National University and Milla Hill, Mathematics Coordinator, Yavneh Academy, Los Angeles, Los Angeles, USA) / DIDACTICS of MATHEMATICS: Problems and Investigations: International Collection of Scientific Works. - Donetsk: DonNU, 2006.- No26.- p.79 - 85.

57.           Про поняття векторного простору в шкільному курсі математики. (разом з Барешовець П. П., доцентом кафедри вищої математики НАУ). Технологічні підходи до організації навчального процесу. Матеріали другого міжрегіонального семінару. 15 – 16 березня. 2007 — К...НАУ, 2007 — 199 стор. (с.78 – 83.

58.           Mathematics teachers’ development in California (USA): California subjects examinations for teachers. (Разом з Dr. Igor Ya. Subbotin, Professor, Lead Mathematics Faculty, Department of Mathematics and Natural Sciences, College of Letters and Sciences, National University and Milla Hill, Mathematics Coordinator, Yavneh Academy, Los Angeles, Los Angeles, USA) / DIDACTICS of MATHEMATICS: Problems and Investigations:International Collection of  Scientific Works.- Donetsk: DonNU, 2007.- No27.- p.63 - 68.

59.           Методика використовування математичного аналізу в шкільному курсі фізики (Разом з Т. Г. Січкар, К.В. Шостак). Тези доповідей ХІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми природничих наук та підготовка фахівців», 20-22 вересня, 2007, с. 75-76.

60.           Підготовка вчителів математики в Каліфорнії (США) і Україні. Короткий порівняльний аналіз. (разом з І.Я. Субботіним, М.Е. Хілл). Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Математична освіта в Україні: минуле, сьогодення, майбутнє».(16-18 жовтня 2007 р. Київ).- К. НПУ імені М.П. Драгоманова, 2007 – 375 С., с. 7-8.

61.           Про означення похідної в курсах математичного аналізу. Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Математична освіта в Україні: минуле, сьогодення, майбутнє».(16-18 жовтня 2007 р. Київ).- К. НПУ імені М.П. Драгоманова, 2007 – 375 С., с.136-138

   

Розклад  

Електронний розклад (осінь 2021)    
   

Авторизація  

   

Вакансії в закладах освіти