У зв’язку зі змінами в організаційній структурі університету та
відповідно до рішення Вченої ради університету від 03 вересня 2021 року
(протокол №1) оновлення відомостей на сайті не здійснюється!
Переглянути відомості про оновлені структурні підрозділи можна за посиланням:

fmif.npu.edu.ua

   

Voronoi Conference

 1. У період карантину діяльність факультету не зупинялась і на окремих ділянках роботи була достатньо успішною (ефективною і результативною), навчальний процес неперервно тривав. Надзвичайних подій не було

2. Співробітники деканату (декан, заступники декана, секретар, спеціаліст) організовували, координували та контролювали навчальний процес в дистанційному режимі: створювали рекомендації до реалізації навчального процесу в дистанційному режимі; готували документацію для проведення заліково-екзаменаційної сесії та підсумкової атестації; замовлення документів про освіту; організовували і контролювали роботу з ліквідації академічної заборгованості). Останнє засідання Вченої ради факультету у формі відеоконференції відбулось 27.05.2020.

3. Кафедри в дистанційному режимі забезпечували неперервний навчальний процес, займались науковою, науково-організаційною, науково-методичною роботою, підготовкою дидактичного забезпечення навчального процесу. Регулярно проводились засідання кафедр в онлайн режимі.

4. Навчальна робота. Викладачі факультету використовували різні форми дистанційної роботи зі студентами:

       4.1 Проводили онлайн заняття: лекції та практичні заняття, консультації за встановленим розкладом на різних платформах для відеоконференцій (Google Meet, Zoom, Skype та ін.)

        4.2 Здійснювали систематичний контроль виконання студентами індивідуальних навчальних завдань з організацією постійного зворотного зв’язку (з використанням LMS Moodle, Skype, Viber, поштові сервіси);

        4.3 Проводили індивідуальні та групові консультації, в тому числі зі студентами, які виконують під керівництвом викладачів кафедри бакалаврські та магістерські роботи.

        4.4 Керували науковою роботою студентів та аспірантів;

        4.5 Керували написанням курсових, бакалаврських та магістерських робіт;

        4.6 Проводили проміжний та підсумковий контроль заліки та екзамени в дистанційній формі, в тому числі участь в ККЕ (Zoom, GoogleMeet);

        4.7 Кафедри проводили онлайн конференції для студентів: секційні засідання наукової студентської конференції  «Освіта та наука 2020», конференції для передзахисту магістерських та бакалаврських робіт (Zoom).

Більшість студентів з розумінням і відповідальністю віднеслись до своїх прямих обов’язків. З сумлінністю виконували поставленні завдання.

 5. Підготовка дидактичних матеріалів. Для підтримки дистанційних навчальних курсів створювались: відеолекції, презентації, опорні конспекти, завданння для самостійного виконання, тестові завдання (LMS Moodle, а також різноманітні програмні засоби для створення текстів, ілюстрацій, презентацій, тестів, запису відео тощо). До підготовки навчально-методичного забезпечення навчального процесу (поточного і на пе рспективу) ефективно залучався весь допоміжний персонал факультету (лаборанти, старші лаборанти, завідувачі лабораторій). В дистанційному режимі співробітники виконували сформовані завідувачами кафедр плани робіт на період карантину: займались розробкою нових лабораторних робіт, зокрема інструкцій до їх виконання, займались розробкою нових дидактичних засобів навчання, готували рекомендації до експериментальної частини дипломних робіт, які будуть виконуватись студентами у наступному навчальному році тощо.

6. Наукова та науково-організзаційна робота. Факультет був співорганізатором наукових конференцій:

6.1 ІХ Всеукраїнської конференції студентів, аспірантів та молодих вчених з математики (10-11 квітня 2020 р., співорганізатори: Фізико-математичний факультет Нацiонального технiчного унiверситету України «Київський полiтехнiчний iнститут iменi Ігоря Сiкорського», Факультет інформатити Нацiонального унiверситету «Києво-Могилянська академiя»)

6.2 V Міжнародна науково-практична конференція «Відкриті еволюціонуючі системи» (19-21 травня 2020 р., базова установа Таврійськй національний університет імені В. І. Вернадського)

6.3 Міжнародна онлайн конференція «Алгебраїчні та геометричні методи аналізу» (26-30 травня 2020 р., м. Одеса);

6.4 ІІІ Міжнародна дистанційна науково-методична конференція «Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу» (24-25 квітня 2020 р., м. Суми);

6.5 Систематично проводились засідання наукових семінарів, зокрема семінару з фрактального аналізу (засідання відбуваються на платформі Zoom щочетверга о 15.30 – 17.30). Cьогодні маємо доповідача із Швеції;

6.6 На факультеті виконувались держбюджетні теми з математики та фізики.

6.7 Магістрант Мороз Микола Петрович став призером Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі «Математика» (науковий керівник – проф. Працьовитий М.В.);

6.8 Підготовлено до друку і розміщено на сайті факультету щорічний збірник студентських наукових робіт «Студентські фізико-математичні етюди»;

6.9 Викладачі факультету займались підготовкою і подачею робіт до наукових журналів, що входять науко метричних баз Scopus, Web of Science та Сopernicus.

6.10 Окремі викладачі факультету працювали у міністерських:

       √ робочих групах по підготовці стандартів для НУШ;

       √ секціях науково-методичної ради та ін.

7. Недоліки, труднощі та проблеми.  При організації дистанційного навчання в період карантину виникло ряд труднощів:

7.1 Неможливість встановити звязок з деякими студентами, найчастіше причинами цього була відсутність у студента технічних можливостей

7.2 Труднощі. пов’язані з забезпеченням об’єктивності контролю навчальних досягнень студентів, насамперед самостійності виконання ними різних видів робіт

7.3 Перевантаженість викладачів, насамперед тих, хто намагався здійснити повноцінне якісне навчання своїх дисциплін, оскільки підготовка відповідних матеріалів, підтримання постійного зв’язку зі студентами та адекватний контроль в дистанційному режимі вимагали великих додаткових витрат часу та зусиль

7.4 Об’єктивні труднощі студентів у самостійному опануванні теоретичного матеріал і набутті практичних навиків.

Примітка. Враховуючи об’єктивні умови навчального процесу у цьому семестрі і труднощі, з якими зустрілись студенти, рішенням Ради факультету  частина лабораторних робіт і практик перенесені на наступний семестр.   

 

29 травня 2020 року на базі університету відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний потенціал сучасної освіти та науки».

Іноземними учасниками конференції стали
представники Білорусі, Болгарії, Польщі, Словаччини та Сполучених
Штатів Америки. У роботі конференції взяли участь понад 120 фахівців
(зокрема, 34 доктори та 54 кандидати наук) із понад 20 навчальних
закладів України, державні службовці та молоді науковці.


У межах наукового заходу учасники конференції не лише
проаналізували сучасні тенденції розвитку освіти та науки, але й у форматі
круглого столу обговорили дискусійні моменти, протиріччя та
перспективи розвитку інституційного аудиту як ефективного механізму
реформування системи загальної середньої освіти.


Обмін досвідом та результатами власного наукового пошуку із
міжнародними колегами посприяв формуванню в учасників наукового
заходу цілісного уявлення про особливості створення та розбудови на
загальнодержавному рівні внутрішньої системи забезпечення якості освіти
шляхом подальшого галузевого реформування. За результатами конференції підготовлені іменні сертифікати, програма та збірник тез.

Cкрін сайт

19.02.2020 р. о 14:00 (ауд. 419) 

відбудеться засідання Всеукраїнського науково-методичного семінару

"Актуальні проблеми методики навчання математики"

Доповідачі:

1. Нікіфоров Р.О. - кандидат фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри математичного аналізу і диференціальних рівнянь "Про академічну доброчесність"

2. "Обговорення програми комплексного кваліфікаійного екзхамену на здобуття освітнього рівня: "Магістр"; спеціальності 014 Середня освіта (Математика); термін навчання 1 рік та 9 місяців."

До обговорення залучаються: завідувачі кафедр

та викладачі Фізико-математичного факультету.

Запрошуються всі зацікавлені!

В середу 12.02.2020 р. о 14:00 у малій фізичній

аудиторії імені проф. В.П. Дущенка (№320)

відбудеться І етап Всеукраїнської студентської олімпіади

з навчальної дисципліни "Фізика"!

Запрошуються всі бажаючі студенти бакалаврату та магістратури!

Переглянути протокол

Дочірні категорії

   

Розклад  

   

Авторизація  

   

Вакансії в закладах освіти