Лабораторні роботи для студентів спеціальності ФІА та МФ

Деталі

 

Розділ "Механіка"

 • 1 цикл
  • Список лабораторних робіт (механіка, 1 цикл) Скачати
  • 102. Визначення густини тіла правильної геометричної форми Скачати
  • 103. Визначення густини тіла методом гідростатичного зважування Скачати
  • 104. Визначення густини тіла за допомогою пікнометра Скачати
  • № 105. Визначення густини рідини за допомогою пікнометра Скачати
  • № 116. Визначення прискорення сили тяжіння за допомогою маятника Картера Скачати
  • № 119. Вивчення складання коливань Скачати
  • № 141. Вивчення пружного і непружного ударів двох куль Скачати
 • 2 цикл
  • Список лабораторних робіт (механіка, 2 цикл) Скачати
  • № 107. Визначення моменту інерції тіл за допомогою трифілярного підвісу. Скачати
  • № 108. Визначення моменту інерції тіл за допомогою уніфіляра Гаусса. Скачати
  • № 109. Вивчення законів обертального руху на приладі Обербека. Скачати
  • № 120. Визначення швидкості поширення звуку у повітрі. Скачати
  • № 144. Перевірка закону збереження енергії та визначення моменту інерції твердих тіл за допомогою маятника Максвелла. Скачати
  • 203а. Визначення коефіцієнта динамічної в'язкості за методом Стокса. Скачати
 • 3 цикл
  • Список лабораторних робіт (механіка, 3 цикл) Скачати
  • Л/Р 111. Визначення модуля зсуву із кручення (статистичний метод). Скачати
  • Л/Р 114. Визначення модулю зсуву методом коливань. Скачати
  • 117. Вивчення затухаючих коливань фізичного маятника. Скачати
  • 119. Вивчення складання коливань. Скачати
  • 130. Вивчення руху гіроскопа. Скачати
  • № 147. Визначення моменту інерції фізичного маятника та прискорення вільного падіння. Скачати

Розділ "Молекулярна фізика"

 • 1 цикл
  • Список лабораторних робіт (молекулярна фізика, 1 цикл) Скачати
  • № 201. Перевірка основних точок ртутного термометра. Скачати
  • № 202. Вивчення фізичних основ термометрії. Скачати
  • № 205. Визначення коефіцієнта внутрішнього тертя та довжини вільного пробігу молекул повітря. Скачати
  • № 206. Визначення сталої Больцмана. Скачати
  • № 211. Визначення атмосферного тиску ртутним барометром. Скачати
  • № 216. Визначення вологості повітря. Скачати
  • № 219. Вивчення ультратермостата. Скачати
  • № 226. Вивчення газових законів. Скачати
 • 2 цикл
  • Список лабораторних робіт (молекулярна фізика, 2 цикл) Скачати
  • № 203. Дослідження термодинамічного циклу і визначення відношення теплоємностей Ср /Сv повітря. Скачати
  • № 207. Визначення питомої теплоємності рідин електрокалориметром. Скачати
  • № 208. Визначення коефіцієнта об’ємного розширення рідин методом Дюлонга і Пті. Скачати
  • № 209. Визначення температури плавлення та приросту ентропії твердих тіл. Скачати
  • № 210. Визначення питомої теплоємності твердого тіла калориметричним способом. Скачати
  • № 213. Визначення впливу концентрацій водних розчинів поверхнево – активних речовин на коефіцієнт поверхневого натягу рідин. Скачати
  • № 218. Визначення температурного коефіцієнта лінійного розширення твердих тіл (металів). Скачати
  • № 223. Визначення температури фазового переходу 2-го роду в твердих тілах. Скачати
  • № 225. Дослідження фізичних станів аморфних полімерів термомеханічним способом. Скачати

Розділ "Електрика"

 • 1 цикл

  • Список лабораторних робіт (електрика, 1 цикл) Скачати
  • № 301. Перевірка правил Кірхгофа. Скачати
  • № 302. Вивчення залежності опору напівпровідників від температури. Скачати
  • № 303. Перевірка закона Ома для повного кола. Скачати
  • № 305. Визначення електрорушійної сили джерела методом компенсації. Скачати
  • № 306. Визначення великих опорів за допомогою місткових схем (містком Уітстона) Скачати
  • № 308. Визначення опорів за допомогою вольтметра та амперметра. Скачати
  • № 309. Перевірка теореми Остроградського-Гаусса. Скачати
  • № 310. Моделювання електростатичних полів з використанням електропровідного паперу Скачати
  • № 311. Вивчення будови акумуятора та дослідження залежності потужності і коефіцієнта корисної дії від сили струму. Скачати
  • № 312. Дослідження напівпровідникового діода. Скачати
  • № 314. Розширення меж вимірювання амперметра. Скачати
  • № 315. Розширення меж вимірювання вольтметра. Скачати
  • № 316. Градуювання вольтметра для вимірювання великих та малих опорів. Скачати
 • 2 цикл
  • Список лабораторних робіт (електрика, 2 цикл) Скачати
  • № 317. Визначеня горизонтальної складової індукції магнітного поля Землі. Скачати
  • № 320. Вивчення роботи електронного осцилографа. Скачати
  • № 321. Визначення питомого заряду електрона за допомогою магнетрона. Скачати
  • № 323. Вивчення роботи виходу електронів з металу методом прямих Річардсона. Скачати
  • № 325. Вивчення лічильника електричної енергії. Скачати
  • № 327. Дослідження роботи трансформатора. Скачати
  • № 330. Визначення питомого заряду електрона за допомогою електронно-променевої трубки. Скачати
  • № 334. Визначення логарифмічного декременту затухання коливального контуру. Скачати
  • № 431. Визначення активного опору індуктивності і ємності в колі змінного струму. Скачати
  • № 433. Дослідження послідовного резонансу в школі змінного струму. Скачати

Розділ "Оптика"

 • 1 цикл
  • Список лабораторних робіт (оптика, 1 цикл) Скачати
  • № 461. Визначення фокусної віддалі збирної лінзи. Скачати
  • № 462. Визначення фокусної віддалі розсівної лінзи. Скачати
  • № 463. Вивчення мікроскопа та визначення його збільшення. Скачати
  • № 444. Визначення довжини світлової хвилі за допомогою біпризми Френеля . Скачати
  • № 445. Визначення радіуса кривизни лінзи за допомогою кілець Ньютона . Скачати
  • № 465. Моделювання мікроскопа та зорової труби. Скачати
  • № 470. Визначення показника заломлення скла. Скачати
  • № 471. Визначення показника заломлення скла та оргскла за допомогою мікроскопа. Скачати
  • № 472. Визначення показника заломлення рідин за допомогою рефрактометра. Скачати
 • 2 цикл
  • Список лабораторних робіт (оптика, 2 цикл) Скачати
  • № 446. Вивчення дифракційної гратки . Скачати
  • № 448. Вивчення дифракції Фраунгофера від щілини . Скачати
  • № 449. Вивчення дифракції від подвійної щілини. Скачати
  • № 451. Визначення концентрації розчину цукру за допомогою поляриметра. Скачати
  • № 452. Вивчення закону Малюса. Скачати
  • № 453. Вивчення поляризаційного мікроскопа. Скачати
  • № 484. Вивчення та градуювання монохроматора. Скачати
  • № 488. Визначення довжини хвилі Не-Nе лазера. Скачати
  • № 509. Визначення температури нитки розжарення лампочки за законом Віна. Скачати
  • № 511. Визначення сталої Стефана-Больцмана. Скачати
  • № 512. Вивчення джерел світла. Скачати
  • № 514. Вивчення однокаскадного ФЕП-2. Скачати

Розділ "Квантова фізика"

1 цикл

 • Список лабораторних робіт (квантова фізика, 1 цикл) Скачати
 • № 486. Перевірка деяких законів люмінесценції Скачати
 • № 487. Вивчення Не-Νе лазера Скачати
 • № 489. Визначення ширини забороненої зони напівпровідників по краю оптичного поглинання Скачати
 • № 491. Перевірка співвідношення невизначеностей для фотонів Скачати
 • № 543. Градуювання шкали монохроматора та визначення сталої Рiдберга Скачати
 • № 552. Перевірка статистичного характеру радіоактивного розпаду. Закон Пуассона Скачати
 • № 553. Визначення граничної енергії β -спектру методом поглинання Скачати
 • № 554. Визначення періоду напіврозпаду довгоживучого ізотопу Скачати
 • № 559. Визначення енергії α-частинок за довжиною вільного пробігу в повітрі Скачати
 • № 562. Визначення природної радіоактивності атмосферного повітря Скачати
 • № 563. Радіаційні дослідження за допомогою радіометра “Прип”ять” Скачати

Спецфізпрактикум

1 цикл

 • Список лабораторних робіт (спецфізпрактикум) Скачати
 • № 1. Вивчення законів поширення ультразвукових хвиль, методів вимірювання швидкості поширення та поглинання ультразвуку в різних речовинах. Скачати
 • № 2. Дослідження фізико-механічних властивостей речовини та їх температурної залежності ультразвуковими методами. Скачати
 • № 3. Дослідження фазового переходу першого роду та процесу склування аморфних тіл. Скачати
 • № 4. Вивчення основ дилатометрії. Дослідження процесу склування аморфних тіл. Скачати
 • № 5. Вивчення будови та принципу дії динамічного λ –калориметра. Дослідження температурної залежності теплопровідності аморфних тіл. Скачати
 • № 6. Дослідження комплексного характеру механічних властивостей твердих тіл. Скачати

 


 

   

Всього відвідувань

9303020

   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ