Деканов Станіслав Якович

Деталі

Деканов фото
Деканов Станіслав Якович

25 січня 1975 року народження, Україна, м. Київ.

Доцент кафедри математичного аналізу та диференціальних рівнянь, фізико-математичні науки.
Основні дисципліни, які викладає: математичний аналіз, комплексний аналіз.
Вища освіта: закінчив у 1997 році Український державний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова за спеціальністю “Математика”, присвоєно кваліфікацію вчителя математики, інформатики та обчислювальної техніки. 
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук, дисертацію захистив у 2004 (затверджено ВАК у 2005), назва дисертації: “Тауберові та мерсерові теореми для деяких методів підсумовування функцій кількох змінних”, спеціальність 01.01.01 – математичний аналіз.
Робота в НПУ імені М.П. Драгоманова:
2000-2004 – асистент кафедри математичного аналізу;
2004-2008 – старший викладач кафедри математичного аналізу та диференціальних рівнянь;
з 2008 р. – доцент кафедри математичного аналізу та диференціальних рівнянь.
Наукові дослідження Деканова С. Я. стосуються тауберових і мерсерових теорем, статистичної збіжності у теорії підсумовування розбіжних рядів, а також проблем використання інформаційних технологій у процесі навчання математичного аналізу.
Науковий доробок Деканова С. Я. складається з 19 наукових праць, з них: 13 статей, 1 дисертація, 5 посібників
Основні друковані праці:
1. Деканов С. Я., Михалін Г. О. Про (с*)-властивість методу підсумову­вання подвійних послідовностей // Матеріали VIIМіжнар. наук. конф. імені акад. М. П. Кравчука. – К. – 1998. – С. 137.
2. Білоцький М. М., Деканов С. Я., Михалін Г. О. Тауберові теореми із залиш­ком для методів підсумовування Вороного з раціональною твірною функ­цією // Фрактальний аналіз і суміжні питання: Зб. наук. праць. – К.: ІМ НАНУ – НПУ ім. Драгоманова, 1998. – 2. – С. 178 – 189.
3. Mikhalin G. A., Dekanov S. Y. Tauberian theorems with a remainder for Voronoi summation methods with a rational generating function // Voronoi conference on Analitic number theory and space tillings: Abstracts. – K.: Inst. Math. Nat. Acad. Sci. Ukraine. – 1998. – P. 40 – 41.
4. Деканов С. Я., Михалін Г. О. Узагальнення однієї теореми Рогозинських // Укр. матем. журн. – 2000. – Т. 52. – № 2. – С. 220 – 227.
5. Алданов В. М., Деканов С. Я., Михалін Г. О. Про співвідношення між де­якими тауберовими умовами // Матеріали VIIIМіжнар. наук. конф. імені акад. М. П. Кравчука. – К. – 2000. – С. 227
6. Деканов С. Я. Статистична збіжність і -властивість методів підсу­мовування Вороного з раціональною твірною функцією // Наук. зап. НПУ ім. Драгоманова. Фіз.-мат науки. – К.: Вид-во НПУ, 2001. – 2. – С. 238 – 245.
7. Деканов С. Я. Статистична збіжність і D-властивість методів Вороного з ра­ціональною твірною функцією // Матеріали IX Міжнар. наук. конф. імені акад. М. П. Кравчука. – К. – 2002. – С. 261.
8. Усенко Є. Г., Михалін Г. О., Деканов С. Я. Статистична збіжність і тауберові теореми для методів підсумовування типу методів Гельдера і Чезаро // Там же. – С. 383.
9. Деканов С. Я., Михалін Г. О. Про деякі мерсерові теореми М. О. Давидова // Тези міжнар. конф. “Асимпт. методи в теорії диф. рівнянь”. – К.: Вид-во НПУ ім. Драгоманова, 2002. – С. 12.
10. Деканов С. Я. Статистична D-властивість методів підсумовування Вороного класу // Укр. мат. журн. – 2003. – Т. 55. – № 3. – С. 360 – 372.
11. Деканов С. Я. Статистична збіжність і тауберові теореми із залишком для методів підсумовування типу методів Гельдера і Чезаро // Вісник. Матема­тика. Механіка: К.: Вид-во Київ. ун-ту, 2003. – №№ 9 – 10. – С. 91 – 97.
12. Деканов С. Я., Михалін Г. О. Узагальнення двох мерсерових теорем М. О. Давидова // Наукові записки НПУ ім. М. П. Драгоманова. Фіз.-мат. науки. – К: Вид-во НПУ, 2003. – 4. – С. 148 – 160.
13. Dekanov Stanislav. Statistical D-property of Voronoi Summation Methods of the Class // Voronoi Conference on Analytic Number Theory and Spatial Tessel­lations: Abstracts. – Kyiv: Institute of Mathematics of the National Academy of Science of Ukraine, 2003. – P. 21.
14. Деканов С. Я. Тауберові і мерсерові теореми для деяких методів підсумову­вання функцій кількох змінних: Дис. … канд. фіз.-мат. наук: 01.01.01. – Дніпропетровськ, 2004. – 147 с.
15. Деканов Станіслав. Статистична D-властивість методів Вороного // Вплив наукового доробку Вороного на сучасну науку. Кн. 3. Праці Третьої міжна­родної наукової конференції з аналітичної теорії чисел і просторових мозаїк. – К.: ІМ НАНУ, 2005. – С. 67 – 70.
16. Михалін Г. О., Деканов С. Я. Нові підходи до навчання диференціального та інтегрального числення функцій кількох змінних майбутніх учителів математики / Эвристическое обучение математике. Тезисы докладов меж­дународной научно-методической конференции. – Донецк: Изд-во ДонНУ, 2005. – С. 232 – 233.
17. Деканов С. Я., Дюженкова Л. І. Границя функції при певній умові // Мате­ріали ХIМіжнар. наук. конф. імені акад. М. П. Кравчука. – К. – 2006. – С. 814.
18. Дюженкова Л. І., Деканов С. Я., Михалін Г. О. Формування вміння розв’язувати задачі у процесі вивчення математичного аналізу // Там же. – С. 821.
19. Дюженкова Л. І., Деканов С. Я. Усні вправи у навчанні математичного аналізу майбутніх учителів математики // Сучасні проблеми науки та осві­ти. Матеріали 8-ї Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції 28 квітня – 9 травня 2007 р., м. Алушта / Харків: Українська асоціація «Жінки в науці та освіті», Харківський ун-т імені В. Н. Каразіна, 2007. – С. 255 – 256.
20. Жалдак М. І., Михалін Г. О., Деканов С. Я. Одне узагальнення поняття границі функції та деякі його застосування // Науковий часопис НПУ імені М. П. Дра­гоманова. Серія № 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наукових праць / Редрада. – К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2007. – № 5 (12). – С. 3 – 9.
21. Жалдак М. І., Михалін Г. О., Деканов С. Я. Математичний аналіз. Функції багатьох змінних: Навч. посібник. – К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2007. – 430 с.
22. Дюженкова Л. І., Деканов С. Я., Михалін Г. О. Індуктивний підхід до засто­сування методу допоміжних функцій при доведенні тверджень математич­ного аналізу // Тези Міжнародної науково-практичної конференції “Мате­матична освіта в Україні: минуле, сьогодення, майбутнє” (16-18 жовтня 2007 р.). – К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2007. – С. 169 – 170.
23. Дюженкова Л. И., Деканов С. Я.О происхождении вспомогательных фун­кций в доказательствах некоторых утверждений математического анализа // Сборник «Новые технологии в обучении математике и информатике в вузе и школе»: Материалы 2-й Международной научно-практической конфе­ренции. Орехово-Зуево, 19–20 ноября 2007. – Орехово-Зуево, МГОПИ, 2007. – С. 149 – 150.
24. Деканов С. Я., Дюженкова Л. І., Михалін Г. О. Про еквівалентні дуги та криволінійні інтеграли вздовж них / Теорія та методика навчання мате­матики, фізики, інформатики: Збірник наукових праць. Випуск VII: В 3-х томах. – Кривий Ріг: Видавничий відділ НМетАУ, 2008. – Т. 1: Теорія та методика навчання математики. – С. 204 – 209.
25. Дюженкова Л. И., Михалин Г. А., Деканов С. Я. О своеобразии одного курса математического анализа функций многих переменных для будущих учи­телей математики / Тезисы докладов 3-й международной конференции «Функциональные пространства. Дифференциальные операторы. Об­щая топология. Проблемы математического образования», посв. 85-ле­тию Л. Д. Кудрявцева. – М.: МФТИ, 2008. – С. 431 – 433.
26. Деканов С. Я., Дюженкова Л. І., Михалін Г. О. Сім принципів навчання математичного аналізу майбутніх учителів математики / Особистісно орієн­товане навчання математики: сьогодення і перспективи. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Полтава, 8–9 квітня 2008 р. – Полтава: АСМІ, 2008. – С. 18 – 19.
27. Деканов С. Я. Ще одне доведення достатніх умов екстремуму функцій двох змінних // Матеріали ХII Міжнар. наук. конф. імені акад. М. П. Кравчука. Т. II. – К. – 2008. – С. 192.
28. Деканов С. Я. Вивчення інтеграла Рімана з використанням СКМ Maxima // Науковий часопис НПУ імені М. П. Дра­гоманова. Серія № 3. Фізика і математика у вищій і середній школі: Зб. наукових праць – К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. – № 5. – С. 70 – 99.
29. Михалін Г. О., Деканов С. Я. Вивчення основних елементарних функцій дійсної і комплексної змінної з використанням комп’ютерних засобів математики // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць / Редрада. – К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2010. – № 9 (16). – С. 49 – 72.
30. Деканов С. Я. Методика навчання теми «Невизначений інтеграл» майбутніх учителів математики з використанням СКМ Maxima // Дидактика матема­тики: проблеми і дослідження: Міжнародний збірник наукових робіт. – Вип. 34. – Донецьк: Вид-во ДонНУ, 2010. – С. 126 – 132.
31. Жалдак М. І., Михалін Г. О., Деканов С. Я. Навчання майбутніх учителів математики інтегрального числення функцій однієї змінної з використанням комп’ютерних засобів математики // Науковий часопис НПУ імені М. П. Дра­гоманова. Серія № 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наукових праць / Редрада. – К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – № 10 (17). – С. 3 – 25.
32. Математика: навч. посіб.-довідник: у 2-х ч. / Авт.-упор.: Г. О. Михалін, С. Я. Деканов, О. Б. Жильцов. – К.: 2011. – 488 с. [Схвалено до використання у загальноосвітніх навчальних закладах (Лист МОНУ № 1.4/18-Г-558 від 13.07.2010 р.)]
33. Математичний аналіз з елементами інформаційних технологій: Навчальний посібник / Жалдак М. І., Михалін Г. О., Деканов С. Я. – К.: Редакції газет природничо-математичного циклу, 2012. – 128 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»).
34. Деканов С. Я. Методика вивчення інтегрального числення функцій однієї змінної з використанням СКМ // Матеріали Міжнар. наук. конф. «Асимпто­тичні методи в теорії диференціальних рівнянь». – К.: НПУ імені М. П. Дра­гоманова, 2012. – С. 113 – 114.
35. Жалдак М. І., Михалін Г. О., Деканов С. Я. Математичний аналіз. Інтегра­льне числення функцій однієї змінної з елементами інформаційних техно­логій: Навчальний посібник. – К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. – 268 с.
36. Деканов С. Я. Приклади ефективного використання комплексного аналізу для розв’язування задач з дійсного аналізу // Збірник тез конференції «Ме­тодика викладання математики в середній школі», присвяченої 75-річчю Колесник Т. В. – К.: НПУ імені М. П. Дра­гоманова, 2013. – С. 18 – 20.
37. Деканов С. Я. Вивчення вступу до аналізу з використанням СКМ Mathemati­ca // Теорія і практика використання інформаційних технологій в навчально­му процесі: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 30 – 31 травня 2017 року м. Київ. Укладач: Твердохліб І. А. – Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – С. 75 – 77.
38. Яковець В. П., Безкрила С. І., Деканов С. Я., Залізко В. Д. Диференціальне та інтегральне числення функцій однієї змінної: Практикум для студентів 1 курсу. – Київ: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – 255 с.
 
 
   

Всього відвідувань

9248736

   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ