Паспорт та програма екзамену

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 01.04.10 - Фізика напівпровідників і діелектриків
 

     I. Формула спеціальності:
     Галузь науки,  яка теоретично  й  експериментально  досліджує фізичні   процеси   в   напівпровідниках  і  діелектрикахвивчає структури  цих  речовинзастосовує   наукові   дослідження   для створення нових технологійджерел випромінюванняпристроїв для
підсилення та перетворення електромагнітних коливань.

     II. Напрями досліджень:
     - Зонна структура.
     - Екситонні  стани   в   напівпровідниках,   вплив   на   них структурних і радіаційних дефектів, домішок.
     - Провідність   і   явища   перенесення   в   ізотропних   та анізотропних напівпровідниках.
     - Нерівноважні    електронні    процеси     (фотопровідність, люмінесценціяфоторушійні сили, гальваномагнітні та фотомагнітні явища,   нерівноважні   електронні    процеси    в    анізотропних напівпровідниках).
     - Електронно-атомні процеси в напівпровідниках.
     - Гетероструктури та фізичні явища в них.
     - Оптична  спектроскопія  та  радіоспектроскопіярезонансні явища в напівпровідниках.
     - Процеси релаксації  та  кінетичні  явищаелектрон-фотонна взаємодія.
     - Явища  в  плівках  і   на   поверхні   напівпровідників   і діелектриків, багатошарові структури.
     - Фізика контактних явищ.
     - Ефекти, пов'язані з переходом напівпровідникової системи до низьковимірності;     фізичні     явища      у      низьковимірних
напівпровідникових    і    діелектричних    структурах,    зокрема наноструктурах.
     - Матеріали    функціональної    електроніки:   багатошарові, варізонні й інші  гетероструктуринелінійні  напівпровідники  та
матеріали з керованими властивостями.
     - Параметричні ефекти в напівпровідниках і діелектриках.
     - Методи діагностики фізичних властивостей напівпровідників і діелектриків.
     - Фізичні  основи  технологіїнові  види напівпровідникових матеріалів.
     - Фізичні   основи   розроблення   нових   напівпровідникових приладів.

     III. Галузь науки,  з  якої  присуджуються  наукові  ступені:
фізико-математичні науки

 

Програма-мінімум кандидатського екзамену зі спеціальності 01.04.10 "Фізика напівпровідників і діелектриків" - Завантажити

 

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 13.00.02 - Теорія та методика навчання(математика)

І. Формула спеціальності:

Галузь педагогічної науки, яка досліджує цілі, зміст, методи, засоби, організаційні форми навчання математики в різних типах навчально-виховних закладів, принципи управління навчально-пізнавальною діяльністю у навчанні математики.

Напрями досліджень з цієї спеціальності визначаються класифікаційними ознаками, наявність яких в об’єкті та предметі дисертаційного дослідження є обов’язковою умовою для даної спеціальності.

Класифікаційні ознаки спеціальності:

 • за рівнем організації педагогічного процесу: шкільна освіта, професійно-технічна освіта, вища освіта, дистанційна освіта;
 • за об’єктами педагогічного впливу: учні, майбутні педагоги, спеціалісти;
 • за структурною складовою педагогічної науки: прикладна дидактика;
 • за галузевою складовою педагогічної науки: (за галузями підготовки спеціалістів): предметна педагогічна і галузева освіта: навчання математики;
 • за характером досліджень: прикладні;
 • за психофізичним станом суб’єктів освіти: суб’єкти освіти в нормі; суб’єкти освіти з особливими потребами.

II. Напрями досліджень:

 • розвиток теорії і методики навчання математики в Україні;
 • мета навчання математики в навчальних закладах різних типів;
 • психолого-педагогічні основи навчання математики в сучасних навчальних закладах;
 • розроблення змісту навчання математики відповідно до потреб суспільства та розвитку науки;
 • сучасні комп’ютерно-інформаційні технології в процесі навчання математики;
 • формування наукового світогляду учнів і студентів у процесі навчання математики;
 • розробка технологій розвитку творчих здібностей учнів і студентів у процесі навчання математики;
 • створення системи дидактичних засобів з математики та методики їх комплексного використання;
 • організація самостійної роботи учнів і студентів у процесі навчання математики; гуманізація і гуманітаризація процесу навчання математики;
 • індивідуальний та диференційований підхід до учнів і студентів  у процесі навчання математики;
 • міжпредметні зв’язки та їх реалізація у процесі навчання математики; позакласна і позаурочна робота з математики;
 • розробка методики формування понять, умінь і навичок учнів і студентів у процесі навчання математики;
 • удосконалення форм і методів навчальних занять у різних типах навчальних закладів; методика навчання учнів розв’язування математичних задач;
 • проблеми створення та використання сучасних підручників, навчальних посібників з математики, зокрема й з інтегрованих;
 • моніторинг, контроль та оцінювання результатів навчання математики у середніх та вищих навчальних закладах.

III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені: Педагогічні науки

 

Програма-мінімум кандидатського екзамену зі спеціальності 13.00.02  "Теорія та методика навчання (математика)" - Завантажити

Паспорт спеціальності 01.01.06 — алгебра і теорія чисел

Дослідження алгебраїчних структур та базованих на них математичних моделей, розробка загальної методики застосування алгебраїчних методів у інших розділах математики, а також у природничих та гуманітарних науках.

Основні напрямки досліджень в рамках спеціальності 01.01.06:

·       алгебраїчні системи: загальна теорія груп, напівгруп, кілець і модулів, алгебр, решіток тощо, конкретні алгебраїчні системи (групи і напівгрупи перетворень, алгебри операторів і т. ін.), алгебраїчні системи, наділені додатковими структурами (топологією, порядком тощо), групи і алгебри Лі;

·       лінійна алгебра і теорія зображень: теорія матриць, лінійні та полілінійні перетворення, тензори і тензорна алгебра, теорія інваріантів, класифікаційні задачі лінійної алгебри, лінійні зображення груп, алгебр, решіток та інших алгебраїчних структур, лінійні категорії і функтори;

·       гомологічна алгебра: категорії і функтори, загальна теорія гомологій і гомотопій, похідні категорії, алгебраїчна К-теорія, гомологічна теорія конкретних алгебраїчних структур, пучки та їх когомології;

·       теорія Галуа: розширення полів, пряма і обернена задачі теорії Галуа для звичайних і для диференціальних полів, розв’язність алгебраїчних рівнянь у радикалах та диференціальних рівнянь у квадратурах, проблема резольвент, теорія Галуа кілець і алгебр, абстрактна теорія Галуа;

·       теорія чисел: кільця і поля алгебраїчних чисел, арифметика алгебраїчних чисел, групи і напівгрупи класів ідеалів, групи одиниць, зображення чисел алгебраїчними формами, теорія полів класів та її узагальнення, аналітичні методи в теорії чисел, розподіл простих чисел та простих ідеалів, геометрія чисел, діофантові рівняння.

 

Програма-мінімум кандидатського екзамену зі спеціальності 01.01.06  "Алгебра і теорія чисел" - Завантажити

Паспорт спеціальності 01.01.02 — диференціальні рівняння

Змістом спеціальності є побудова нових математичних методів, суттєвий розвиток відомих методів дослідження властивостей розв’язків звичайних диференціальних рівнянь, інтегральних та інтегродиференціальних рівнянь, різницевих та диференціально-функціональних рівнянь, стохастичних диференціальних рівнянь, диференціальних рівнянь з частинними похідними та псевдодиференціальних рівнянь та розробка ефективних методів їх розв’язання.

Основні напрямки досліджень в рамках спеціальності 01.01.02:

·       загальна теорія диференціальних рівнянь;

·       якісна теорія звичайних диференціаль­них рівнянь, теорія стійкості;

·       аналітичні та асимптотичні методи диференціальних рівнянь;

·       крайові та мішані задачі для диференціальних рівнянь з частинними похідними;

·       теорія динамічних систем;

·       методи дослідження інтегральних рівнянь та їх узагальнень;

·       теорія функціональних, різницевих та диференціально-функціональних рівнянь, методи дослідження властивостей їх розв’язків;

·       теорія диференціальних включень;

·       методи дослідження диференціальних рівнянь в абстрактних просторах;

·       теорія псевдодиференціальних рівнянь;

·       теорія диференціальних рівнянь, що містять випадкові фактори, та методи їх дослідження;

·       наближені методи побудови розв’язків диференціальних та інтегральних рівнянь.


Дослідження з суміжних напрямків, що відносяться до інших спеціальностей:

·       в разі переваги методів теорії функцій або функціонального аналізу — до спеціальності 01.01.01 — математичний аналіз;

·       в разі переваги чисельних методів дослідження — до спеціальності 01.01.07 — обчислювальна математика;

·       в разі, коли вивчаються стохастичні властивості розв’язків рівнянь або проводиться дослідження теоретико-ймовірнісними методами — до спеціальності 01.01.05 — теорія ймовірностей та математична статистика.

Програма-мінімум кандидатського екзамену зі спеціальності 01.01.02 "Диференціальні рівняння"  - Завантажити

Паспорт спеціальності 01.01.01 — математичний аналіз

Змістом спеціальності є вивчення основних структур математики, які базуються на поняттях простору, функції, відображення, функціоналу, оператора, границі, похідної, інтеграла та міри.

Основні напрямки досліджень в рамках спеціальності 01.01.01:

·       теорія функцій дійсної змінної;

·       комплексний аналіз;

·       геометрична теорія функцій;

·       аналітична теорія диференціальних рівнянь в комплексній області;

·       теорія потенціалу;

·       гармонічний аналіз;

·       ряди і послідовності;

·       спеціальні функції;

·       інтегральні перетворення та операційне числення;

·       теорія міри та інтеграла;

·       теорія наближень;

·       наближені методи функціонального аналізу;

·       нескінченновимірний функціональний аналіз;

·       нелінійний функціональний аналіз;

·       узагальнені функції;

·       топологічні векторні простори;

·       банахові алгебри;

·       теорія операторів і операторні рівняння;

·       функціональні рівняння та скінченні різниці;

·       теорія мір дробових порядків та метричних розмірностей;

·       метрична теорія чисел.

 

Програма-мінімум кандидатського екзамену зі спеціальності 01.01.01 "Математичний аналіз"  - Завантажити

   

Розклад  

Електронний розклад (осінь 2021)    
   

Авторизація  

   

Вакансії в закладах освіти